Seminarie stage Baptistisch Seminarie

2019-2020

Doel vak

De student:
• weet zich de voor het uitvoeren van zijn stage voldoende kennis
eigen te maken om te kunnen functioneren binnen en een bijdrage te
leveren aan de kerkelijke gemeente
• is zich bewust van eigen motieven, kwaliteiten, spiritualiteit en
(basis)houding en weet deze te ontwikkelen via het uitvoeren van
opdrachten in het pastorale in het pastorale werk, voorgaan in diensten,
leiden van
vergaderingen en groepsbijeenkomsten. Na afloop van elke activiteit vult
de student een logboek in om te reflecteren op de eigen bijdrage en de
opgedane ervaring en vraagt feedback op zijn bijdrage van direct-
betrokkenen;
• is zich bewust van de effecten van zijn handelen, spreken en
verantwoordelijkheden in de stagepraktijk en vraagt hierop feedback.
• is in staat zelfstandig een planning te maken en zich in te
voegen in bestaande gemeentelijke activiteiten, waarbinnen hij kan
werken aan zijn leerdoelen;
• toont aan om te kunnen gaan met diversiteit binnen een gemeente
door in contacten en communicatie relaties aan te gaan met zeer van
elkaar verschillende mensen en groepen;
• kan benoemen welke keuzes hij maakt en welke positie hij inneemt
in discussies of bij beslispunten en weet deze te onderbouwen en
hierover te communiceren;
• demonstreert zijn communicatieve vaardigheden in geschrift en in
persoonlijke contacten en vraagt hierop feedback;
• toont aan in vergaderingen en gesprekken complexe vragen te
kunnen analyseren en bespreken en mee te kunnen denken in het zoeken
naar adequate oplossingen;
• benoemt en beschrijft welke afwegingen hij maakt in gesprekken
over geloof en leven en in de geloofscommunicatie binnen groepen en
bijeenkomsten.
Aan het einde van de stageperiode is de student in staat zelfstandig en
methodisch werkzaam te zijn binnen het pastorale werk en in het voorgaan
in (kerk)diensten op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar en
kan richting geven aan gemeente-opbouwprocessen.

Inhoud vak

De student oefent in de praktijk in de pastorale begeleiding, en het
voorgaan in (kerk)diensten en het meewerken aan gemeenteopbouw.
Onderdeel van de stage is het volgen van een presentatietraining van 8
dagdelen.

Onderwijsvorm

Voorafgaand aan de stageperiode schrijft de student een stage-leerplan
en formuleert daarin specifieke leerdoelen die zich richten op het
persoonlijk functioneren, het functioneren als professional en de
context van de organisatie/ gemeente waarbinnen de student stage loopt.
Op basis van dit leerplan worden concrete afspraken gemaakt met de
stagebegeleider ter plekke.

De student houdt een logboek bij van zijn stage-ervaringen.
De student schrijft reflecties op zijn stage-ervaringen.
Regelmatig worden er intervisie-bijeenkomsten gehouden met andere
stagiaires om opgedane ervaringen te bespreken en daarop te reflecteren.
Van elke student wordt minimaal 1 verbatim (woordelijk gespreksverslag
van een ontmoeting binnen het pastorale werk) besproken, 1
observatieverslag van een vergadering, 1 preek en een opzet voor een
educatieve bijeenkomst als ook reflectie op de door de student geleide
bijeenkomst.
Onderdeel van de stage is het volgen van een presentatietraining van 8
dagdelen.
Er vindt een tussen- en een eindevaluatie plaats met de stagedocent.
De eindevaluatie vindt plaats op basis van het eindverslag van de stage.

Toetsvorm

Bij de tussen- en eindevaluatie wordt een beoordelingsformulier
besproken met student en stagebegeleider.
De toetsing vindt plaats op basis van de observaties van de
stagebegeleider en de stagedocent en de verslaglegging van de stage
(logboek, reflectieverslagen, eindverslag)

Literatuur

Op aangeven van de docent.

Overige informatie

In overleg met de student wordt naar een geschikte stageplaats gezocht.

Aanbevolen voorkennis

Basisvakken pastoraat, homiletiek en exegese dienen te zijn gevolgd.

Algemene informatie

Vakcode G_SEMINTBS
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator drs. W. Huizing
Examinator drs. W. Huizing
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: