Spiritual Care 2

2019-2020

Doel vak

- De student kan de opdracht van de geestelijke verzorging en de
daarmee verbonden uitdagingen voor de geestelijk verzorger in de huidige
maatschappelijke context inzichtelijk en onderbouwd beschrijven.
- De student kan verschillende analysemodellen voor reflectie op het
eigen handelen adequaat inzetten in een collegiale ontmoeting
- De student kan – initieel - professioneel reflecteren op de wijze
waarop theoretische reflecties op levensthema’s functioneel bijdragen
aan de ondersteuning van cliënten en professionals in de geleefde
praktijk.
- De student kan op een toegankelijke wijze inzichtelijk maken hoe de
wijze van in relatie staan met gesprekspartners bepalend is voor de
(levensbeschouwelijke) kwaliteit van het contact en de geleverde
ondersteuning.

Inhoud vak

In deze tweede module binnen de masterspecialisatie Spiritual Care
reflecteren we op de samenhang tussen maatschappelijk klimaat,
geestelijk welzijn en zin(loosheid) en de rol van de geestelijk
verzorger (in de eerste en tweede lijn, maar ook in organisaties).

De collegereeks heeft vier clusters waarin ook aandacht gaat zijn voor
enkele vaardigheden van de geestelijk verzorger: individuele
gespreksvoering en het begeleiden van een groepsgesprek rond een
levensthema:
1) Het eerste cluster betreft reflectie op het maatschappelijk klimaat
en de consequenties die dit heeft voor geestelijk welbevinden. Daarnaast
reflecteren we op de verandering die plaats heeft gevonden in het
maatschappelijk veld over het denken over gezondheid maar ook over de
rol die professionals innemen in zorg en welzijn. We richten ons daarbij
voornamelijk op achterliggende mensbeelden.
2) In het tweede cluster staan drie modellen voor geestelijke verzorging
centraal. Reflectie op de praktijk vanuit deze modellen maakt het
mogelijk om de specifieke oriëntatie van de geestelijk verzorger scherp
te houden.
3) In het derde cluster wordt aandacht geschonken aan verschillende
levensvragen of thema’s die veelvuldig in de praktijk voorkomen. Wat is
de rol en functie van de theoretische noties in de begeleiding en
ondersteuning die je biedt?
4) Waar het aanreiken van antwoorden niet des geestelijk verzorgers is,
reflecteren we op houdingsaspecten die specifiek zijn voor professionele
relaties die de geestelijk verzorger aangaat (zowel in contact met
clienten, andere zorgverleners als vrijwilligers).

Onderwijsvorm

* interactieve hoor/werkcolleges (12 x 2 uur) & reflectie verslag per
college (6 uur)
* bestuderen literatuur & schrijven paper (100 uur) + voorbereidende
opdrachten (10 uur)
* oefenen met gespreksvoering (9 x half uur = 4.5 uur)
* verbatim & analyse van verbatim(deel) op basis van de literatuur (12
uur)
* begeleiden van een groepsgesprek en reflectie daarop vanuit de
literatuur. (8 uur)

Toetsvorm

- individuele gespreksvoering (uitwerking van een deel van een verbatim
& analyse aan de hand van de aangereikte analysemodellen)
- gespreksgroepen begeleiden (reflectieverslag waarin gereflecteerd
wordt op het proces maar ook op de veranderende culturele context en het
daarin geleefde mensbeeld.)
- paper waarin de student een literatuurstudie beschrijft van ongeveer
400 pag literatuur rond een bepaald levensthema (in een bepaalde
context).
- procesverslag rond de colleges.

Literatuur

Literatuur wordt nader bekend gemaakt via Canvas.

Doelgroep

Deze module is verplicht voor masterstudenten Spiritual Care en kan als
keuzevak dienen voor alle andere masterstudenten.

Overige informatie

Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands / This course will be
taught in Dutch.

Algemene informatie

Vakcode G_SPICA2
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. E. van Staalduine-Sulman
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: