Usul al-Fiqh

2019-2020

Doel vak

De student:
• heeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis van usul al-fiqh en het
verschil tussen deze wetenschap, fiqh en shari‘a;
• kan de hoofdbronnen, de methodiek van de islamitische jurisprudentie
in hoofdlijnen beschrijven;
• kent de terminologie van deze wetenschap en kan deze uitleggen met
voorbeelden;
• heeft inzicht in de diversiteit binnen de islamitische jurisprudentie
en de waar deze uit bestaat.
• kan de belangrijkste klassieke en moderne literatuur op het gebied van
de methodologie van islamitische jurisprudentie opnoemen en kort
beschrijven;
• kan de bestaande kernmethoden binnen deze wetenschap onderscheiden,
toepassen op de bronnen en de manier waarop nieuwe voorschriften
afgeleid worden;
• kan deze kennis gebruiken om in dialoog te gaan over enkele eenvoudige
en gangbare fiqh vraagstukken die betrekking hebben op onze samenleving;
en een kort werkstuk hierover schrijven.
• heeft inzicht in de uitvoering van usul al-fiqh in de praktijk en het
verschil tussen de tekst en de toepassing daarvan in het dagelijks
leven.

Inhoud vak

Usul al-fiqh is de wetenschap die bepaalde methodes hanteert voor het
afleiden van verschillende praktische legislatieve regels en normen uit
de islamitische bronnen. In deze module wordt ingegaan op hoe men om
moet gaan, op basis van gestandaardiseerde methoden, met het
interpreteren van de religieuze teksten en fundamentele regels (usul) in
de praktijk toepast. Het gaat, onder andere, om: kennismaken met de
ontstaansgeschiedenis en de ontwikkelingen van usul al-fiqh, de
geschiedenis van de wetscholen (madhāhib), de gebruikte methodes en de
bijbehorende diversiteit binnen usul al-fiqh, uitleg van de
belangrijkste technische begrippen en termen (bijv. de categorieën ḥukm
taklīfī en ḥukm waḍ'ī, de concepten ijmā‘,qiyâs, maṣlaḥa, istiḥsān
…enz.).

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsvorm

Participatie, presentatie en tussentijdse opdrachten (30% waarvan
schrijfopdracht 20%); schriftelijk
tentamen (70%).

Vereiste voorkennis

Inleiding in de Koran en Soenna (G_INLKOSO)

Literatuur

Verplichte literatuur:
Kamali, M., Principles of Islamic Jurisprudence, Cambridge: The Islamic
Texts Society, 1989;
Mumisa, M., Islamic Law Theory Interpretation, Omana publications, 2002,
1-141;
Wahba Zohayli, Usul Al-Fiqh Al-Islami, Beirut: Daar Al-Fikr, 1989,
46-60, 67-87, 72-107;
Juyanboll, J., Handleiding tot de kennis van de Mohammedaanse wet
volgens de leer der Sjafi’itische school, Leiden: Brill, 1930, 16-51.
Aanvullende literatuur:
Peters, Ruud, (1984), "Inleiding tot Usul Al-Fiqh en rechtsscholen:
Eigen karakter van de sjarie’a in de Islam", in: J. Waardenburg (red.),
Islam: Norm, Ideaal en Werkelijkheid, Houten/Antwerpen: Fibula, 1984,
167-176.

Aanbevolen voorkennis

Arabisch V (G_ARAB5).

Algemene informatie

Vakcode G_USULAL
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. Y. Ellethy
Examinator dr. Y. Ellethy
Docenten dr. M. Aulad Abdellah
dr. Y. Ellethy

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: