Usul al-Tafsir I

2019-2020

Doel vak

De student:
• heeft verdiept inzicht in de Koran wetenschappen in relatie tot
de tafsir;
• kent de verschillende eisen en kennisgebieden van tafsir;
• kan belangrijke Kernwetenschappen en tafsir literatuur
identificeren en gebruiken;
• kent de kritische discussies over de verschillende tafsir
methoden in de klassieke en de moderne context;
• heeft kennis inzake de diversiteit binnen de tafsir traditie;
• kan desbetreffende tafsir terminologie toepassen, voorbeelden uit
de Koran geven en uitleggen;
• is in staat verschillende overleveringen en meningen binnen de
tafsir literatuur kritisch te benaderen en te beargumenteren.

Inhoud vak

Usul al-Tafsir I is een vervolg van en verdieping van Inleiding in de
Koran en Soenna en voorbereiding voor Usul al-Tafsir II. De inhoud
wordt verdiept met meer aandacht voor: Koranwetenschappen/methodologie,
terminologie van de tafsir wetenschap, het belang van tafsir binnen de
Islamitische wetenschappen in het algemeen en binnen ʻulum al Qura’an in
het bijzonder, de principes en methodologie van tafsir usul al-tafsir,
kennismaking met de tafsirterminologie binnen de Koranwetenschappen
(asbab al-nuzul, al-nasikh wal-mansukh, al-muhkam wa al-mutashabih; al-
wujuh wa al-naza’ir, al-isra’iyliyyat, enz.) met voorbeelden uit de
Koran.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges met schriftelijke opdrachten en tussentijdse
papers. Er wordt aandacht gegeven aan de interactieve deelname van de
studenten. Vragen worden aan het begin van het college beantwoorden en
besproken. In aansluiting op elk hoorcollege wordt een werkstuk
gepresenteerd, in werkgroep besproken en beoordeeld.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (80%); ‘schrijfopdracht’ (20%)

Literatuur

Verplichte literatuur:
Denffer von A, Ulum al-Qur’an: An Introduction to the Sciences of the
Qur’an, Leicester: The Islamic Foundation, 1985, reprint 1994. (Ch. 5)
Ellethy Y., Islam, Context, Pluralism and Democracy: Classical and
Modern Interpretations, London-New York: Routledge, 2017 (pp. 117-123)
Tabari, Al-, The Commentary on the Qur'an, intr. and notes J. Cooper,
Oxford: Oxford University Press, 1989, (vol. I., pp. 1-81)
De Koran (Nederlandse of Engelse vertaling) en de tafsīr van Al-Tabari +
moderne tafsīr/tafasir van uw keuze
Extra stof (relevante klassieke bronnen en moderne literatuur) wordt
aangegeven door de docent tijdens de colleges of zal beschikbaar zijn op
Canvas.

Aanbevolen literatuur:
Philips, B., Usool at-Tafsir: The Methodology of Qur’anic
Interpretation, Riyadh: International Islamic Publishing House, 2005.
Salih, Al- S., Mabahith fi ‘Ulum Al-Qur’an, Beirut: Dar al-Ilm lil-
Malayin, 2007.
Zarkashi, Al-, Al-Burhan fi ‘Ulum Al-Qur'an, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
Zurqani, Al-, Manahil al-‘Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an, Cairo: Dar Al-Salam,
2006.

Overige informatie

Aanwezigheid 80%.

Aanbevolen voorkennis

Inleiding in de Koran en Soenna, Arabisch V.

Algemene informatie

Vakcode G_USULUTAF1
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. Y. Ellethy
Examinator dr. Y. Ellethy
Docenten dr. Y. Ellethy

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: