Usul al-Tafsir II

2019-2020

Doel vak

De student beschikt over een tamelijk diepgaand inzicht in de
tafsirwetenschappen, dat wil zeggen:
- kent de tafsirterminologie en kan deze beschrijven en toepassen.
- heeft globale kennis en inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van
de verschillende scholen, methoden en richtingen van Koranexegese;
- kan belangrijke tafsirliteratuur benoemen en overzicht hierover geven.
- kan oorspronkelijke tafsirteksten lezen, in essentie begrijpen,
uitleggen en relateren aan theoretische kennis;
- is in staat, aan de hand van een woordenboek, de Koranteksten (uit het
Arabisch) te vertalen en de tekst in de context te analyseren;
- kan zelfstandig verschillen tussen uiteenlopende vertalingen van de
Koran verklaren vanuit de grammatica, exegese, parallelle plaatsen in de
Koran en het streven van de vertaler om de Arabische tekst voor een
beoogde lezerskring begrijpelijk te maken.
- is in staat de exegese van enkele Koranteksten vanuit een eigen
perspectief toe te lichten.

Inhoud vak

Kennismaking met de ontstaansgeschiedenis van de tafsir methodologie,
literatuur en de verschillende tafsir-stromingen en richtingen. De
belangrijkste discussiepunten zijn: de relatie tussen het Arabisch en de
tafsirtraditie (vroeger en nu), de diachronische ontwikkeling van het
Arabisch, de verschillende talen en culturen van de moslimwereld de
invloed hiervan op de tafsirtraditie, de klassieke en moderne tafasir,
tafsir en ijtihad, de eisen van een mufassir, moderne tafsir richtingen,
hermeneutiek en vertaling met voorbeelden van Koranteksten.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges met schriftelijke opdrachten en tussentijdse
papers. Er wordt aandacht gegeven aan de interactieve deelname van de
studenten. Vragen worden aan het begin van het college beantwoord en
besproken. Aan het eind van de hoorcolleges wordt een werkstuk
gepresenteerd, in werkgroep besproken en beoordeeld.

Toetsvorm

schriftelijk tentamen (80%) + schrijfopdracht (20%)

Literatuur

Verplicht:
- Dhahabi Al- M., Al-Tafsir wa al-Mufassirun, Cairo: Maktabat Wahba,
2000 (vol. I)
Ellethy Y., Islam, Context, Pluralism and Democracy: Classical and
Modern Interpretations, London/New York: Routledge, 2014 (Ch. II, pp.
20-45)
- Gätje, H., The Quran and its Exegesis: Selected Texts with Classical
and Modern Muslim Interpretations, transl. and ed. By A. Welch, London:
Oneworld, 1976
Saeed A., The Quran: An Introduction, London/New York: Routledge, 2008
(Ch. I0-12)
Aanbevolen:
- Philips B., Usool at-Tafsir: The Methodology of Qur’anic
Interpretation, Riyadh: International Islamic Publishing House, 2005
(Sections 14 and 15).
- Rippin A., (ed.), Approaches to the History of the Interpretation of
the Quran, Oxford: Oxford University Press, 1988.
Said A., Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach,
London/New York: Routledge, 2006
- Tabari Al-, The Commentary on the Qur'an, intr. and notes by J.
Cooper, Oxford: Oxford University Press, 1989 (vol. I)
- De tafasir van Al-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Zamakhshari, Al-Tustari +
moderne tafsir/tafasir van uw keuze.

Verdere literatuur wordt voor aanvang van het college bekend gemaakt via
Canvas

Overige informatie

Aanwezigheid 80%.

Aanbevolen voorkennis

Inleiding in de Koran en Soenna, Usul al-Tafsir I, Arabisch V, Kalam,
Usul al-Fiqh

Algemene informatie

Vakcode G_USULUTAF2
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. Y. Ellethy
Examinator dr. Y. Ellethy
Docenten dr. Y. Ellethy

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: