Omgaan met historische bronnen

2019-2020

Doel vak

Aan het eind van deze module kunnen studenten:
a) de plaats van bronnen in het onderzoeksproces uitleggen;
b) het brede scala aan bronnen dat bestudeerd wordt binnen de
opleidingen GLTC, Oudheidwetenschappen en Archeologie met het behulp van
vakbegrippen benoemen en aangeven voor welk soort onderzoeksvragen deze
(on)geschikt zijn;
c) de mogelijkheden en beperkingen van de behandelde types historische
bronnen uitleggen;
d) de meerwaarde van het gebruik van verschillende types bronnen naast
elkaar, en daarmee van de meerwaarde van een interdisciplinaire aanpak,
aan de hand van een casus uitleggen;
e) op basis van aangereikte bronnen een onderzoeksvraag formuleren en
literatuur zoeken;
f) een groepsonderzoek op basis van bronnen helder mondeling
presenteren.

Inhoud vak

Inzicht in bronnen biedt een fundament voor het begrip van hoe kennis
over het verleden tot stand komt. Dit college biedt daarom een overzicht
van de verschillende types van bronnen die gebruikt kunnen worden voor
de bestudering van het verleden, in het bijzonder voor de studie van de
Klassieke Oudheid. Studenten maken in de module kennis met de plaats van
bronnen in het onderzoeksproces, de breedte van het spectrum aan
bronnen, het belang van interdisciplinariteit, de bijzondere kenmerken
en beperkingen van enkele belangrijke types van historische bronnen en
het toepassen van historische kritiek.
De nadruk in deze module over Omgaan met historische bronnen ligt op
geschreven bronnen. Er is aandacht voor zowel literaire teksten als
documenten, en ook voor de materiële schriftdragers waarop deze teksten
tot ons komen (bv. papyrus, kleitabletten, stenen monumenten,
Middeleeuwse manuscripten). Voor studenten Oudheidwetenschappen en
Archeologie vormt dit vak een lintmodule met Omgaan met materiële
bronnen.
Inzicht in de meerwaarde van interdisciplinariteit wordt gestimuleerd
door de behandeling van kleinere en grotere casussen waarbij
verschillende bronnen geïntegreerd worden. Door tijdens de excursie een
bezoek te brengen aan de historische locatie van zo’n casus ervaar de
studenten de rijkdom van een brede visie.

Onderwijsvorm

De module bevat hoorcolleges, interactieve werkgroepen, excursies, en
groepsopdrachten.

Toetsvorm

1. Participatie: het uitvoeren van de opdrachten in en ter voorbereiding
van de colleges en de excursie
2. Schriftelijke tentamen (50% van eindcijfer): begin week 3 van
januariblok
3. Presentatie van groepsopdracht (cijfer opgemaakt uit een individueel
én een groepscijfer, 50% van eindcijfer): week 4 van januariblok

Naar aanleiding van artikel 8.4 van OER-deel B1 wordt bepaald dat voor
studenten Archeologie, GLTC en Oudheidwetenschappen pas een definitief
resultaat wordt vastgesteld voor de onderwijseenheid Omgaan met
historische bronnen (L_AABAAGO103 in periode 3), waartoe de taaltoets
behoort, indien de student een voldoende beoordeling heeft behaald voor
de taaltoets Nederlands of de Bijspijkercursus/ remediëringscursus
Nederlands heeft afgerond. Dit geldt niet voor studenten die deze module
volgen als keuzevak of in het kader van een minor.

Literatuur

Diverse artikelen en hoofdstukken. De literatuur wordt toegankelijk
gemaakt via Canvas.
De module wordt afgesloten met een excursie. Eventuele kosten worden aan
het begin van de cursus bekend gemaakt.

Doelgroep

Deze module is toegankelijk voor studenten uit de propedeuse van GLTC,
Oudheidwetenschappen en Archeologie. Daarnaast kunnen keuzevakstudenten
deelnemen die eerder de modules A Cultural History of the Ancient World
1 en 2 hebben gevolgd, of een aantoonbaar gelijkwaardig niveau
bezitten, bijvoorbeeld op basis van onderdelen die zijn behaald bij de
opleiding Geschiedenis.

Overige informatie

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/ .

Voor studenten GLTC, Archeologie en Oudheidwetenschappen is het afleggen
van de diagnostische taaltoets Nederlands een voorwaarde voor het
toekennen van de behaalde studiepunten voor deze module.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAAGO103
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. S.M.J. Remijsen
Examinator dr. S.M.J. Remijsen
Docenten dr. M.A.J. Heerink
dr. S.M.J. Remijsen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: