Journalistieke vaardigheden voor academici beeld

2019-2020

Doel vak

Na afloop van deze cursus beschik je over de belangrijkste basiskennis
en -vaardigheden op het gebied van de audiovisuele journalistiek en heb
je kennisgemaakt met relevante wetenschappelijke theorieën op dit
gebied. Concreet betekent dit het volgende:
• Je kunt de eigenschappen van geslaagde audiovisuele journalistieke
producties (zowel wat betreft vorm als inhoud) beschrijven en deze
kennis inzetten bij de productie van eigen werk en de evaluatie van dat
van anderen;
• Je kunt de wetenschappelijke theorieën die aan de orde zijn geweest
toepassen op en productief maken voor de journalistieke praktijk;
• Je kunt beelden analyseren en uitleggen hoe deze betekenis genereren;
• Je kunt kritisch reflecteren op je eigen werk, dat van anderen en de
wetenschappelijke theorieën die aan de orde komen.

Inhoud vak

In dit vak staat de audiovisuele journalistiek centraal. Je leert
basisvaardigheden zoals beeldmateriaal verzamelen, interviewen voor
televisie en items monteren. Journalistiek denken en werken staan
hierbij voorop. Hoe kom ik aan nieuws? Welke bronnen heb ik nodig om
mijn verhaal te kunnen vertellen en hoe verhoud ik me tot hen? Hoe kan
ik mijn kijkers boeien? Daarnaast maak je kennis met de
wetenschappelijke literatuur op het gebied van de audiovisuele
journalistiek. Zo wordt duidelijk hoe kijkers betekenis toekennen aan
beeldmateriaal, welke mechanismen aan de constructie van audiovisueel
nieuws ten grondslag liggen, welke keuzemogelijkheden journalisten
hebben bij het maken van het nieuws en het beeld dat zij daarmee creëren
van de werkelijkheid. Je maakt dus een verbinding tussen theorie en
praktijk. Aan de hand van je praktische ervaring kun je de theorie op
waarde schatten. Andersom helpt je kennis van de wetenschappelijke
literatuur je een betere televisiejournalist te worden.

De journalistieke eindproducten zijn bedoeld voor de Amsterdam-pagina
van Het Parool, Advalvas of een lokaal medium bij jou in de buurt. Je
maakt je items dus voor een bestaand publiek. Lokale journalistiek helpt
burgers hun directe omgeving en elkaar beter te begrijpen; daarom speelt
ook deze vorm van journalistiek een belangrijke rol in een democratische
samenleving. Bovendien oefen je zo vaardigheden die je nodig hebt om in
nationale en internationale media aan de slag te kunnen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege, practicum en tutorial (totaal 3x2 uur per
week).

Toetsvorm

Het eindcijfer voor het vak komt als volgt tot stand:
1. Journalistiek portfolio
1.1 Nieuwsitem 1 (groep) 5%
1.2 Reportage (groep) 10%
1.3 Nieuwsitem 2 (groep) 10%
1.4 Achtergrondverhaal (groep) 10%
1.5 Reflectieverslag (individueel) 5%
2. Montagetoets (individueel) 10%
3. Inhoudsanalyse (individueel) 25%
4. Tentamen (individueel) 25%
Voor elk van de vier onderdelen dient een voldoende (minimaal 5,5) te
worden behaald.

Vereiste voorkennis

We raden je ten zeerste aan pas aan dit vak te beginnen als je jaar 1
van de bachelor CIW of Communicatiewetenschappen (FSW) hebt afgerond.
De module sluit aan bij het vak Journalistieke vaardigheden voor
academici: tekst (L_AABAALG044).

Literatuur

Barthes. R. (1978). Rhetoric of the image. In: R. Barthes, Image, Music,
Text (pp. 152-163). Hills and Wang: New York.

Baym, G. (2004). Packaging reality: Structures of form in US network
news coverage of Watergate and the Clinton impeachment. Journalism 5:3,
279-299. DOI: 10.1177/1464884904044937.

Clayman, S. & Heritage, J. (2002). Basic ground rules: Taking turns and
‘doing’ news interview talk. In: The news interview: Journalists and
public figures on the air, Cambridge University Press, 95-149.

Davies, R. (2007). Explicit commentaries and implicit designs: The
evolving role of post-production sound in mainstream documentary.
Journal of Media Practice, 8:2 ,161-181. DOI: 10.1386/jmpr.8.2.161/1.

Dancyger, K. (2013). The technique of film & video editing. Burlington
MA: Focal Press.

Domke, D., Perlmutter, D. & Spratt, M. (2001). The primes of our times?
An examination of the ‘power’ of visual images. Journalism 3:2, 131-159.

Evers, H. (2007). Media-ethiek. Groningen: Noordhof.

Henderson, K. (2012). Narratives in local television news editing.
Electron-ic News 6:2, 67-80. DOI: 10.1177/1931243112450008

Lundell, A.K., & Ekstrom, M. (2008). The complex visual gendering of
political women in the press. Journalism Studies 9:6, 891-910. DOI:
10.1080/14616700802227845.

Montgomery, M. (2008). The discourse of the broadcast news interview.
Journalism Studies, 9:2, 260-277. DOI: 10.1080/14616700701848303.

Nylund, M. (2011). The news-generating machine. Journalism Practice,
5:4, 478-491. DOI: 10.1080/17512786.2011.575689.

Ruby, J. (2005). The ethics of image making; or, they’re going to put me
in the movies. They’re going to make a big star out of me... In: A.
Rosenthal & J. Corner (Eds), New challenges for documentary 209-219).
Manchester: Manchester University Press.

Schaefer, R. & Martinez, T. (2009). Trends in network news editing
strategies from 1969 through 2005. Journal of Broadcasting & Electronic
Me-dia, 53:3, 347-364. DOI: 10.1080/08838150903102600.

Segijn, C., Bartholome, G., Pennekamp, S., & Timmers, M. (2014). De
afbeelding van statusverschillen in sekse en etniciteit in Nederlandse
non-fictieprogramma’s, Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 42:3,
305-320. DOI: 10.1023/A:1007112826569.

Sturken, M. & Cartwright, L. (2001). Practices of looking: An
introduction to visual culture. New York: Oxford University Press.

Vos, C. (2004). Bewegend verleden: Inleiding in de analyse van films en
televisieprogramma’s. Amsterdam: Boom.

Walsh-Childers, K. et al. (2011). Listeners, not leeches: What Virginia
Tech survivors needed from journalists, Journal of Mass Media Ethics,
26:3, 191-205. DOI: 10.1080/08900523.2011.581976.

Doelgroep

2e jaars studenten bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen,
afstudeerrichting Journalistiek; minor- en
premasterstudenten Journalistiek.

Overige informatie

Er geldt een verplichte aanwezigheid bij hoorcolleges, werkcolleges en
practica. Je mag twee bijeenkomsten (hoorcollege, werkgroep of
practicum) met opgaaf van een geldige reden missen. Geef deze per mail
door aan de docent. Voor elke volgende bijeenkomst die je mist – om
welke reden dan ook – volgt een vervangende opdracht. Mis je zes of meer
bijeenkomsten, dan kun je niet deelnemen aan het tentamen en moet je het
vak een jaar later opnieuw in z’n geheel volgen.

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module geldt een uitzondering op de standaard intekenprocedure voor modules van de Faculteit der Geesteswetenschappen (standaard: studenten tekenen zelf in op module, leermethode en tentamen). Voor deze module wordt de werkgroepindeling gemaakt door de docent/vakcoördinator waarna de intekening op werkgroepen en practica door het onderwijsbureau wordt gedaan; studenten kunnen dus wel zelf op de module, het hoorcollege en het tentamen intekenen maar niet op het werkcollege/de practica.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAALG045
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. C.G. Govaert
Examinator dr. C.G. Govaert
Docenten dr. C.G. Govaert

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum*, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: