Media-ethiek

2019-2020

Doel vak

Je leert het veld van de media-ethiek kennen en de verschillende
ethische benaderingen daarbinnen. Je maakt kennis met kernwaarden binnen
de media-ethiek zoals objectiviteit, onafhankelijkheid, transparantie,
eerlijkheid,
rechtvaardigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Aan de hand
van
actuele casussen krijg je inzicht in het publieke debat en hoe dit debat
zich
verhoudt tot de vrijheid van meningsuiting en het functioneren van de
democratische rechtstaat. Je leert verschillende rollen en
verantwoordelijkheden
binnen het publieke debat te onderscheiden: burgers, journalisten,
media-
professionals, communicatieprofessionals.
Je bent in staat om een eigen normatieve visie te ontwikkelen op jouw
vak (journalistiek, mediaprofessional, communicatieprofessional) en op
actuele ontwikkelingen daarbinnen. Je weet in actuele situaties een
gearticuleerd standpunt in te nemen, daarbij verwijzend naar kernwaarden
die voor jouw vak belangrijk zijn. Je weet hoe je een betoog moet
opbouwen
en hoe je je eigen standpunt, met steekhoudende argumenten, zowel
mondeling als schriftelijk, kunt verdedigen.

Inhoud vak

Een professie is meer dan een set van vaardigheden of het opvolgen van
een aantal vuistregels. Het belichaamt ook een sociale praktijk waarin
specifieke waarden gerealiseerd worden. Wil je straks als journalist,
mediaprofessional of communicatieprofessional goed kunnen functioneren
en zelfstandig een positie kunnen innemen, dan zul je je bewust moeten
zijn welke waarden binnen jouw vak belangrijk zijn en hoe je tussen
verschillende paradigma’s kunt switchen. Daarom is het belangrijk dat je
leert reflecteren op de kernwaarden die in jouw vak centraal staan,
en ook op de vraag welke rol deze waarden nog hebben in een
medialandschap dat o.a. door digitalisering en politieke
ontwikkelingen zo ingrijpend is veranderd. In dit vak leer je
welke rol je als professional in het publieke debat inneemt en welke
verschillende kernwaarden daaraan ten grondslag liggen. Ook leer je
zelfstandig een visie op je vak te ontwikkelen en deze visie met
argumenten te onderbouwen. Je leert met andere woorden wat het betekent
om verantwoordelijkheid te nemen voor je professionele handelen.

Onderwijsvorm

6 uur hoorcollege per week, 3 uur werkcollege per week, 2 uur tutorial
per week. Voor de hoor- en werkcolleges is aanwezigheid verplicht.

Toetsvorm

Groepsopdrachten (40%), individuele opdrachten (30%), individuele vragen
over literatuur (20%), actieve participatie aan de werkcolleges (10 %).
Voor elk van deze onderdelen moet je minimaal een 5,5 halen.

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

Doelgroep

Bachelorstudenten CIW-Journalistiek

Algemene informatie

Vakcode L_AABAALG205
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. G. Siertsema
Examinator dr. G. Siertsema
Docenten dr. G. Siertsema

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: