Archaeology of Medieval Europe and the Early Modern World

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Na het volgen van deze module
• Heb je een overzicht van de belangrijkste archeologische
verschijnselen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
• Heb je een overzicht van de hoofdlijnen van de historische
ontwikkelingen in noordwestelijk Europa
• Kun je archeologische verschijnselen in een historische context
plaatsen

Inhoud vak

Deze module geeft een overzicht van de archeologie van West-Europa in de
laat-Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. De dingen die
archeologen in de bodem aantreffen staan daarbij centraal. Die
archeologische verschijnselen worden beïnvloed door algemene politieke,
sociale en economische processen, zoals kerstening, staatsvorming, de
ontwikkeling van handelsnetwerken,
urbanisatie en de Nederlandse expansie overzee. De archeologische
verschijnselen die tijdens de module worden behandeld zijn bijvoorbeeld
dorpen en steden, begraafplaatsen, kastelen, scheepswrakken. Ook
alledaagse zaken als potten, sieraden en munten komen aan bod.
Uiteindelijk willen we de archeologische verschijnselen koppelen aan
algemene processen zonder direct voorrang te geven aan de materiële of
de historische bronnen. De middeleeuwse archeologie geeft een heel
andere kijk op de periode dan wanneer je alleen naar de geschreven
bronnen zou kijken.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (2x 2u per week), werkgroepen (2 uur per week)

Toetsvorm

1. Tussentoets 10%
2. Deelname werkgroepen 10%
3. Eindtoets 80%

Literatuur

Delen uit:
J. Graham-Campbell & M. Valor (eds.) 2007. The Archaeology of Medieval
Europe. Vol. 1 Eighth to Twelfth Centuries AD. (Acta Jutlandica,
Humanities Series 79). Aarhus: Aarhus University Press.
M. Carver & J. Klápšte (eds.) 2011. The Archaeology of Medieval Europe.
Vol. 2 Twelfth to Sixteenth Centuries. (Acta Jutlandica, Humanities
Series 9). Aarhus: Aarhus University Press.
G. Halsall 1995: Early Medieval Cemeteries. An Introduction to Burial
Archaeology in the Post-Roman West, London Cruithne Press.
W.A. van Es, 1990. Dorestad Centred. In: J.C. Besteman/J.M. Bos/H.A.
Heidinga (eds.), Medieval Archaeology in the Netherlands.
Assen/Maastricht, p. 151-182.
J. Gawronski, 2009: Amsterdam maritieme stad? Amsterdam.

Doelgroep

Eerstejaars studenten archeologie. De module is ook geschikt als
keuzevak voor studenten Oudheidkunde en Geschiedenis

Overige informatie

1. Deze module is gedeeltelijk in het Engels
2. Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Aanbevolen voorkennis

De module bouwt voort op het vak Archeologie van Noordwest-Europa in de
Prehistorie en Romeinse tijd.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAARC104
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.A.A. Verhoeven
Examinator dr. A.A.A. Verhoeven
Docenten dr. A.A.A. Verhoeven
prof. dr. J. Symonds

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: