Veldwerk en archeologisch materiaal

2019-2020

Doel vak

Als je deze module succesvoi hebt afgerond
- kun je de belangrijkste veldwerk-methoden en –technieken toepassen in
de context van een opgraving.
- kun je archeologische sporen, structuren en vondsten in het veld
herkennen en ze in grote lijnen plaatsen in de tijd.
- kun je informatieve dagrapporten schrijven en de belangrijkste
beslissingen die in het veld zijn genomen beargumenteren.
- weet je hoe de opgravingsdocumentatie in elkaar zit en kan je
verschillende soorten data invoeren (foto's, lijsten, tekeningen).
- kun je uitleggen hoe de Nederlandse archeologie is georganiseerd, wat
de AMZ-cyclus is, en hoe kennisvorming in de (veld)archeologie tot stand
komt.
- kun je de opgravingsstrategie beschrijven, uitleggen hoe de
onderzoeksvragen tot stand zijn gekomen en de (eigen) resultaten
terugkoppelen naar deze onderzoeksvragen.
- kun je met behulp van voorbeelden uitleggen hoe onderzoeksvragen
consequenties hebben voor de opgravingsstrategie.
- kun je goed functioneren binnen een opgravingsteam.
- kun je het verhaal van de opgraving overbrengen naar diverse partijen.
- Kun je met je kennis over bodemvorming en geomorfologie een
bodemprofiel beschrijven van de lopende opgraving
- Kan je je materiaalkennis toepassen op het vondstmateriaal van
de opgraving (uitsplitsen in hoofdcategorieën en perioden)
- Kan je uitleggen hoe het protocol opgraven van de KNA wordt toegepast
in het veldonderzoek
- Kun je een rapportage schrijven in goed Nederlands waarin de
resultaten van het veldonderzoek worden gepresenteerd
- Ben je nóg enthousiaster over je vak
- Kun je reflecteren op je veldwerkervaring en aan de hand hiervan een
ontwikkelplan opstellen voor het volgende jaar (portfolio)

Inhoud vak

In deze cursus leer je de basisvaardigheden die je nodig hebt om
succesvol deel te nemen aan archeologisch veldwerk, en leer je
archeologisch vondstmateriaal uit te splitsen naar soort en periode.
Ook leer je hoe je een veldwerkverslag schrijft en daarmee verslag legt
van je kennis met betrekking tot veldwerkmethoden en -technieken, het
fysieke landschap, kwaliteitsborging en KNA, vraagstellingen (PvE) en
opgravingsstrategie en de opgravingsresultaten. Tenslotte leer je om een
reflectieverslag te schrijven en een ontwikkelingsplan voor jaar 2
(portfolio; voortgangsgesprek in jaar 2).

Onderwijsvorm

Drie colleges van 4 uur in de week, waarvan er één wordt
besteed aan materiaalkennis en twee aan de voorbereiding van het
veldwerkproject.
Op de veldwerk-kaart worden de vaardigheden van de student in het veld
beoordeeld, zodat de student deze kan gebruiken voor zijn
reflectieverslag.
Vier weken veldwerk in juni. Tijdens het veldwerk vinden er nog twee
materiaalpractica plaats.

Toetsvorm

Veldwerkverslag 70%; materiaalpractica 10%; inzet tijdens veldwerk 10%;
organiseren open dag/andere publieksactiviteiten
10%.

Literatuur

Wordt nader bekendgemaakt.

Doelgroep

1ejaars Archeologie, kan ook gevolgd worden door 2ejaars Oudheidstudies
(specialisatie Archeologie) en 1e of 2ejaars GLTC.

Overige informatie

Zie ook de CANVAS-site voor verdere informatie, en de CANVAS-community
'Informatie voor ACASA-studenten'.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAARC106
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.G. Aarts
Examinator dr. J.G. Aarts
Docenten dr. J.G. Aarts
dr. S.J. Kluiving
drs. A.M. van Hilst
dr. M.F.P. Dijkstra
dr. A.A.A. Verhoeven
J. Waagen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: