Archaeologisch vondstmateriaal in context

2019-2020

Doel vak

Na het voltooien van deze module
* Ben je in staat materiële cultuur uit de Romeinse tijd, Middeleeuwen
en Nieuwe Tijd onder te brengen in een gangbare typologische indeling;
* Weet je materiaal op hoofdlijnen te dateren en de herkomst aan te
geven;
* Heb je inzicht in de methodes van materiaalonderzoek;
* Kun je vragen formuleren en beantwoorden ten aanzien van de
belangrijkste materiaalcategorieën;
* Ben je in staat vragen omtrent uitwisseling, status en functie van
materiële cultuur te formuleren.

Inhoud vak

Archeologie bestudeert samenlevingen uit het verleden op basis van
materiële resten die bij opgravingen worden gevonden. In deze module
leer je die materiële cultuur herkennen, beschrijven en interpreteren.
Daarbij richten we ons zowel op Nederland als op het Mediterrane gebied,
en zowel op een brede periode van de prehistorie, Romeinse tijd tot in
de middeleeuwen en nieuwe tijd. De materiaalsoorten die vaak worden
gevonden, krijgen de meeste aandacht: aardewerk en metaal. Met behulp
van oefenmateriaal en voorwerpen uit opgravingen leer je vondsten
determineren, documenteren en administreren. Je leert
typo-chronologische indelingen te gebruiken en bent in staat materiële
cultuur te dateren.
Naast het opdoen van kennis over materiaal besteedt je aandacht aan het
interpreteren van vondsten. Uiteindelijk is het herkennen van materiaal
een middel waarmee je allerlei vragen over de datering, functie of
uitwisseling van mobiele materiële cultuur wilt beantwoorden.
Voorbeelden van zulke interpretaties worden als casestudies behandeld.
Aan het eind van de module ben je voldoende geïnformeerd om je kennis
toe te passen in de praktijk.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (2 uur per week) en practica (4 uur per week, aanwezigheid
verplicht)

Toetsvorm

Aanwezigheid bij practica (10%)
Opdrachten (40%)
Tentamen (50%)

Literatuur

J. Hendriks: Syllabus Romeins aardewerk (wordt uitgereikt).
A. Verhoeven: Syllabus aardewerk uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
aardewerk (wordt uitgereikt).
Delen uit:
C. Orton/P. Tyers/A. Vince 1993: Pottery in Archaeology. Cambridge:
Cambridge University Press.
P.M. Rice 1987: Pottery Analysis. A Sourcebook. Chicago: University of
Chicago Press.

Doelgroep

Tweedejaars studenten archeologie

Aanbevolen voorkennis

Deze module bouwt voort op de stof uit het eerste jaar archeologie
(Omgaan met materiële bronnen, Veldwerk en archeologisch materiaal).

Algemene informatie

Vakcode L_AABAARC206
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.A.A. Verhoeven
Examinator prof. dr. J.P. Crielaard
Docenten prof. dr. J.P. Crielaard
dr. A.A.A. Verhoeven

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: