Uitwerking, analyse en publicatie van veldwerkgegevens

2019-2020

Doel vak

Aan het begin van periode 4 zal aandacht worden besteed aan het huidig
archeologisch bestel in Nederland en het Mediterrane gebied. Daarnaast
zullen de studenten door
middel van hoor- werkcolleges de 'basic skills' verwerven die nodig zijn
voor de uitwerking en rapportage van veldgegevens. In periode 5 worden
de colleges besteed aan de voortgang van het uitwerkingstraject, waarbij
gelet wordt op het maken van keuzes in samenhang met de tijd die al is
besteed en die nog resteert. Er zal aandacht worden geschonken aan de
problemen die de groep ondervindt bij de uitwerking en gewerkt worden
aan oplossingen. Eventuele deficiënties in kennis worden verholpen met
onderwijs 'on demand'. Zo wordt door de groep een basisrapportage tot
stand gebracht over een deel van een nog niet eerder gepubliceerd (deel
van een) opgraving. In deze module is het mogelijk om te kiezen voor de
specialisatie Archeologie van Noordwest-Europa of voor Archeologie van
de mediterrane wereld.

Inhoud vak

Kennismaking met het vervaardigen van een basisrapportage (een eerste
presentatie van de basisgegevens van een veldwerkproject); het
bestuderen en interpreteren van veldgegevens en archeologisch
vondstmateriaal in een opgravingscontext. Leren samenwerken en
functioneren binnen een team. Leren werken met een tijdsbegroting en hoe
deze terug te koppelen met de onderzoeksopzet. Kennismaking met de
organisatiestructuur van het huidig archeologie-bestel in Nederland en
de Mediterrane wereld.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges; interim individueel gesprek (over samenwerking
met groep).

Toetsvorm

Werkopdrachten in periode 4 (10%); actieve houding tijdens colleges en
teamwork (10%); werkstuk (basisrapportage; 80%) in periode 5.
Beoordeling in cijfers (0-10).

Vereiste voorkennis

Eerstejaarsmodule Veldwerk en archeologisch materiaal; 2ejaarsmodules
Digital Archaeology en Archeologisch vondstmateriaal in context.

Doelgroep

3ejaars-studenten Archeologie; Saxion-studenten (minor Archeologie voor
Saxion-studenten).

Aanbevolen voorkennis

Basiskennis database, basiskennis digitaliseren of GIS.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAARC301
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A. Prent
Examinator dr. A. Prent
Docenten dr. A. Prent
dr. J.G. Aarts

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: