Bachelorscriptie Archeologie

2019-2020

Doel vak

Als eindwerkstuk vormt de bachelorscriptie de laatste fase van de
gecombineerde verwerving van de verschillende vaardigheden die
studenten in staat stelt om zelfstandig een eenvoudig onderzoek op te
zetten en uit te voeren. Het doel van het vak is om de studenten op een
aantal deelaspecten daarbij te ondersteunen, en te laten reflecteren op
kennis van, inzicht in en overzicht over de belangrijkste vraagstukken
van hun eigen discipline, hun onderzoeksvaardigheden, oordeelsvorming en
presentatievaardigheden, en hen de instrumenten te verschaffen om deze
inzichten, kennis en vaardigheden waar nodig te verhogen, zodat ze het
niveau bereiken dat nodig is voor een eventuele academische
vervolgopleiding.

Inhoud vak

De bachelorscriptie vormt het afronding van de bacheloropleiding. Hierin
laten studenten, aan de hand van een eindwerkstuk over een zelf gekozen
onderwerp op het terrein van de Archeologie, zien dat zij onder
begeleiding van een docent in staat zijn om zelfstandig een eenvoudig
onderzoek op te zetten en uit te voeren. Door middel van dit
eindwerkstuk worden de eindtermen van de opleiding op het gebied van
kennis en inzicht in de eigen discipline , onderzoeksvaardigheden,
oordeelsvorming en presentatie getoetst.
De bachelorscriptie is een individueel eindwerkstuk, dat inhoudelijk
begeleid wordt door een individuele scriptiebegeleider. Daarnaast dienen
studenten deel te nemen aan het Bachelorscriptiecolloquium. Zie voor
verdere informatie over scriptie en scriptietraject de beschrijving van
de module Bachelorscriptiecolloquium.

Onderwijsvorm

1) Werkgroepbijeenkomsten in december (1 maal; introductie), blok 1 (5
maal), en blok 2 (1 maal), met opdrachten. NB: de werkgroepbijeenkomsten
hebben het karakter van een praktische oefening, en deelname is
verplicht. Zie de beschrijving voor de module
'Bacheelorscriptiecolloquium archeologie'.
2) Individuele begeleiding.

Toetsvorm

De bachelorscriptie wordt als schriftelijk eindwerkstuk op zichzelf
beoordeeld op grond van een aantal parameters betreffende
wetenschappelijkheid, vraagstelling, omgang met primaire bronnen,
secundaire literatuur, helderheid, argumentatie, stijl en aard van
presentatie, zelfstandigheid. Dit wordt afzonderlijk getoetst door twee
docenten, die vervolgens samen tot een eindoordeel en cijfer komen.
In geval van een onvoldoende heeft de student recht op één herkansing
door middel van revisie van eindwerkstuk. Als de beoordeling ook daarna
onvoldoende is, zal de student een nieuwe scriptie moeten schrijven over
een nieuw onderwerp.
Zowel de bachelorscriptie als de deelname aan het scriptiecolloquium
moeten met een voldoende (of AVV) worden afgerond.

Vereiste voorkennis

Het 1e en 2e jaar van de bachelor dienen volledig afgerond te zijn.

Doelgroep

Derdejaarsstudenten Archeologie

Algemene informatie

Vakcode L_AABAARCSCR
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. S.J. Kluiving
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: