Inleiding Media en Journalistiek

2019-2020

Doel vak

1. De student kent de belangrijke discussies en actuele thema’s binnen
de media- en journalistiekwetenschap.
2. De student kan onderscheid maken tussen de drie invalshoeken van
waaruit media en journalistiek bestudeerd worden: productie, inhoud en
gebruik.
3. De student ontwikkelt een gevoeligheid voor ethische vraagstukken
binnen de media- en journalistiekwetenschap.
4. De student kan theoretische concepten kritisch en creatief toepassen
in opdrachten.
5. De student ontdekt in welke thema’s binnen media- en
journalistiekwetenschap hij/zij zich verder wil verdiepen.

Inhoud vak

WhatsApp, Snapchat, Facebook, Lubach Op Zondag, nepnieuws: het
medialandschap lijkt in razend tempo te veranderen. Maar hoe ingrijpend
zijn deze ontwikkelingen? In dit vak duiden we het huidige
medialandschap door de belangrijkste discussies en thema’s binnen media
en journalistiek wetenschappelijk te bestuderen. Tijdens de wekelijkse
hoorcolleges worden de kerntheorieën en -concepten uit de literatuur
besproken en toegelicht. De student past deze vervolgens kritisch en
creatief toe in de weekopdrachten. Deze opdrachten worden tijdens de
werkcolleges behandeld en verder uitgewerkt.

Onderwijsvorm

Per week één hoorcollege (2 uur) en één werkcollege (4 uur).
Aanwezigheid bij werkcolleges is verplicht. Met opgaaf van reden mag één
werkcollege worden gemist; de student maakt dan een vervangende
opdracht.

Toetsvorm

Weekdopdrachten (60%)
Eindessay (30%)
• Beoordeeld op: helderheid en diepgang van de argumentatie; goed
onderbouwde en originele verwerking van de literatuur; kwaliteit van
taalgebruik; kwaliteit van voorbeelden; mate van samenhang van het
betoog; correct gebruik APA-verwijzingssysteem.
Participatie (10%)
• Aanwezigheid werkcolleges (verplicht); actieve, constructieve
participatie. Max. één werkcollege missen met geldige reden.

Literatuur

Boeken:
Bardoel, J. & Wijfjes, H. (eds). (2015). Journalistieke Cultuur in
Nederland. Amsterdam University Press: Amsterdam.
Costera Meijer, I. (2006). De toekomst van het nieuws. Otto Cramwinckel
Uitgever: Amsterdam.

Artikelen:
Worden bekendgemaakt.

Doelgroep

1e jaars studenten CIW die de specialisatie Journalistiek willen gaan
doen.

Algemene informatie

Vakcode L_AABACIW115
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. T. Groot Kormelink
Examinator dr. T. Groot Kormelink
Docenten dr. T. Groot Kormelink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: