Journalistiek praktijkonderzoek

2019-2020

Doel vak

De student leert om vanuit een kritisch-reflectieve instelling onderzoek
te doen naar de maatschappelijke betekenis van de journalistieke
praktijk. De focus ligt hierbij op onderzoek naar de journalistieke
inhoud, de manier waarop journalistiek wordt gebruikt of wordt
geproduceerd. De student kan de eerder vergaarde theoretische kennis
integreren in praktijkrelevant onderzoek; de student leert te
reflecteren op de mogelijke (ethische) implicaties van
opdrachtonderzoek, de student geeft blijk van een open en onderzoekende
houding ten aanzien van vraagstukken verband houdend met journalistieke
vernieuwing. De student kan een uit de journalistieke praktijk
voortkomende onderzoeksvraag omzetten in een onderzoekbare
vraagstelling; de student leert een onderzoek uit te voeren volgens de
empirische cyclus; de student kan de resultaten van onderzoek vertalen
naar aanbevelingen voor de praktijk.

Inhoud vak

Door grootschalige maatschappelijke processen als digitalisering,
globalisering en toenemende participatie van burgers ontstaan binnen de
journalistieke praktijk nieuwe vraagstukken die empirisch gefundeerde
antwoorden behoeven. In dit blok onderzoekt de student een vraagstuk dat
leeft onder journalisten of bij journalistieke organisaties. Dat
betekent dat in dit blok, afhankelijk van het te onderzoeken vraagstuk,
aandacht bestaat voor de mogelijkheden en blokkades voor vernieuwing op
het gebied van genres, routines, organisatievormen, vertelvormen,
publieken, bronnen etc. binnen de journalistieke praktijk. Het
praktijkonderzoek zal in de regel in opdracht van een mediaorganisatie
worden verricht of geïnspireerd zijn op vragen en/of ontwikkelingen uit
de journalistieke praktijk. Daarbij valt te denken aan een bescheiden
publieksonderzoek, een productieonderzoek, een tekst- of beeldanalyse
van de berichtgeving of een bronnenonderzoek. Indien noodzakelijk voor
het beantwoorden van de onderzoeksopdracht, leren studenten nieuwe
onderzoeksmethodes. Het praktijkonderzoek mondt uit in aanbevelingen
voor de journalistieke praktijk.

Onderwijsvorm

Werkgroepen (4 uur per week).

Toetsvorm

Twee tussentijdse onderzoeksopdrachten en een eindverslag. De
tussentijdse opdrachten tellen elk voor 25% mee. Het onderzoeksverslag
telt voor 50% mee. Beoordeling geschiedt in de vorm van cijfers (0-10).
Alle onderdelen moeten voldoende zijn.

Vereiste voorkennis

Je moet Journalistieke Vaardigheden Tekst en Journalistieke Vaardigheden
Beeld gehaald hebben. Je moet de overige tweedejaarsvakken van de
afstudeerrichting Journalistiek gevolgd hebben.

Literatuur

Afhankelijk van de centrale onderzoeksvraag.

Doelgroep

Derdejaarsstudenten CIW, afstudeerrichting journalistiek.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar van de
afstudeerrichting Journalistiek. Aanwezigheid is verplicht.

Algemene informatie

Vakcode L_AABACIW305
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. T. Groot Kormelink
Examinator dr. T. Groot Kormelink
Docenten dr. T. Groot Kormelink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: