Bachelorscriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen

2019-2020

Doel vak

De student is in staat om zelfstandig een onderzoekbare onderzoeksvraag
te formuleren op grond van zelf verzamelde wetenschappelijke literatuur.
De student is in staat om zelfstandig een onderzoek van enige omvang op
te zetten en uit te voeren.
De student is in staat hierover zelfstandig een wetenschappelijk verslag
te schrijven dat voldoet aan de conventies van de opleiding.

Inhoud vak

In een bachelorscriptiewerkgroep schrijven studenten (minimaal 2 en
maximaal 15 studenten) een individuele scriptie onder begeleiding van
één of twee docenten over een vooraf vastgesteld onderwerp. Per
afstudeerrichting word(t)(en) er een of twee onderwerp(en) aangeboden.
Hierover wordt in periode 3 een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd
(binnen het kader van het scriptiecolloquium).

Onderwijsvorm

In overleg met de docent(en) worden bijeenkomsten georganiseerd waarin
studenten rapporteren over de vorderingen van hun onderzoek. Vervolgens
geeft/geven de docent(en) feedback op deze vorderingen waarna de
studenten weer zelfstandig verder werken tot de volgende bijeenkomst.

Toetsvorm

Bachelorscriptie die voldoet aan de voorwaarden van de opleiding (zie
daarvoor de facultaire scriptieregeling en de opleidingsspecifieke
scriptiehandleiding). De begeleider en de tweede lezer vullen beide een
beoordelingsformulier in en bepalen een cijfer. Het eindcijfer is
doorgaans het gemiddelde van die cijfers. Wanneer er meer dan een vol
punt verschil is tussen beide beoordelingen, wordt de inbreng van een
derde lezer gevraagd.

Vereiste voorkennis

Derdejaars studenten moeten minimaal alle vakken van het eerste jaar en
het tweede jaar hebben afgerond, voordat zij mogen beginnen aan de
bachelorscriptie.

Voor pre-masterstudenten geldt dat zij klaar/bezig zijn met de vakken
uit het eerste semester van hun premastertraject.

Literatuur

Zelf door de student te zoeken, in overleg met de docent(en).

Doelgroep

Derdejaarsstudenten CIW, premasterstudenten CIW.

Overige informatie

In periode 3 is er een plenaire bijeenkomst voor alle 3e-jaars studenten
en pre-masterstudenten waarin uitleg wordt gegeven door de betrokken
docenten over de onderwerpen van de verschillende
Ba-scriptiewerkgroepen. De exacte datum en locatie van deze bijeenkomst
wordt via de Canvas-site van de opleiding CIW gecommuniceerd. Er geldt
een verplichte aanwezigheid bij deze bijeenkomst.
Er geldt een verplichte aanwezigheid bij de bijeenkomsten van de
ba-scriptiewerkgroep. Tijdens de bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over
hoe het
scriptie-onderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast krijg je feedback op
onderdelen van de Ba-scriptie. De desbetreffende docent van de
bachelorscriptiewerkgroep bepaalt de sanctie mbt afwezigheid bij een
bijeenkomst.

Algemene informatie

Vakcode L_AABACIWSCR
Studiepunten 9 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator R.A.M. van den Heerik MA
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: