Archivistiek en Paleografie

2019-2020

Doel vak

* Kennismaken met verschillende soorten Nederlandstalige archiefbronnen
* Het zelfstandig kunnen lezen en interpreteren van Nederlandstalige
handschriften uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw. Het
toepassen van bronnenkritiek.
* Het zelfstandig kunnen vinden van archiefbestanden die relevant zijn
voor historisch onderzoek
* Kennismaking met de mogelijkheden en beperkingen van door
archiefdiensten gedigitaliserde inventarissen en bronnen (ICT-component)

Inhoud vak

Wie onderzoek wil doen naar een thema uit de middeleeuwen of de
vroegmoderne periode, bijvoorbeeld voor zijn BA scriptie, wil ook
geschreven bronnen uit deze periode kunnen lezen en interpreteren. In
dit college wordt een training gegeven in het lezen van oud schrift,
het begrijpen en kritisch beoordelen van vroegmoderne teksten, het
plaatsten van deze teksten
in hun context en het maken van transcripties. Ook tijdrekening,
eenheden voor
geld, maten en gewichten en veel voorkomende afkortingen en Latijnse
begrippen komen kort aan bod.
Daarnaast geeft deze cursus basale archiefkennis: Welke archieven hebben
we in Nederland, waar vind je wat? Hoe zit een archiefinventaris in
elkaar, welke publieke en particuliere instellingen vormden allemaal
archieven in de periode voor 1800? Tenslotte kijken we naar de nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de archiefwereld en
bespreken we de voor- en nadelen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges waarin veel wordt geoefend met praktisch lezen en begrijpen
van teksten. Via Canvas worden kopieën aangeboden van handschriften die
tijdens de colleges worden behandeld.

Toetsvorm

Archiefopdracht (40%) en schriftelijk tentamen (60%).

Vereiste voorkennis

Afgeronde BA1 Geschiedenis.

Doelgroep

Studenten BA2 Geschiedenis met een interesse in middeleeuwse en
vroegmoderne geschiedenis. Na overleg met de docent, en als er plaats
is, kunnen ook andere belangstellenden (bijvoorbeeld studenten
kunstgeschiedenis) worden toegelaten.

Overige informatie

Deze module is een keuzevak in het tweede jaar van de BA Geschiedenis.
De module biedt een
training in vaardigheden die nuttig zijn voor de onderzoekscolleges in
het derde jaar.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGES203
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. H.M.E.P. Kuijpers
Examinator dr. H.M.E.P. Kuijpers
Docenten dr. H.M.E.P. Kuijpers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: