Academische vaardigheden voor historici

2019-2020

Doel vak

In deze cursus verwerft de student de studie- en leervaardigheden die
nodig zijn voor het doen van historisch literatuuronderzoek en het
schrijven van een academisch paper.
Vaardigheden
• Zoeken, selecteren en beoordelen van wetenschappelijke literatuur
• Het kritisch beoordelen van webpagina’s
• Kritisch en doordacht gebruik van een aantal belangrijke naslagwerken
en internetbronnen
• Het begrijpen en samenvatten van wetenschappelijke literatuur
• Het herkennen van verschillende benaderingen en standpunten in een
wetenschappelijk debat
• Het lezen en beoordelen van een historische bron
• Het formuleren van een probleemstelling en het uitwerken daarvan in
deelvragen
• Verslaglegging van literatuuronderzoek in de vorm van een goed
gestructureerd werkstuk in correct Nederlands of Engels
• Annotatie en bibliografie
• Verwerken van feedback van de docent en zelf-evaluatie

Kennis
• De student verdiept zich in een door de docent aangereikt
historiografisch thema uit de middeleeuwse of vroegmoderne geschiedenis
en schrijft daarover een eerste werkstuk.

Inhoud vak

Studenten geschiedenis leren tijdens hun studie zelfstandig onderzoek
doen op basis van wetenschappelijke literatuur en de bronnen die uit het
verleden zijn overgeleverd. Bovendien leren ze de uitkomsten van hun
eigen onderzoek op een voor anderen begrijpelijke en toegankelijke
manier te presenteren: in de vorm van een werkstuk of scriptie. Tijdens
de cursus Academische Vaardigheden (AcVa) leren de studenten de
vaardigheden aan die daarvoor nodig zijn.

Om te beginnen is dat het zoeken en beoordelen van wetenschappelijke
informatie.
De studenten worden vertrouwd gemaakt met de inrichting en organisatie
van de bibliotheek van de VU (UBVU), en met de conventies rond het
beschrijven en opslaan van bibliografische gegevens in voetnoten en
literatuurlijsten. Vervolgens komen allerlei elektronische vormen van
informatievergaring aan de orde: het gebruik van online catalogi,
zoekmachines en bibliografische naslagwerken.
Het kritisch beoordelen van informatie is een belangrijke vaardigheid
van de historicus. Wie in het kader van een werkstuk, collegeopdracht of
scriptie onderzoek doet, wordt voortdurend geconfronteerd met allerlei
soorten feiten, kennis en interpretaties waarvan de waarde niet op
voorhand vaststaat. In de cursus AcVa leren de studenten de
betrouwbaarheid en partijdigheid van informatie beoordelen.

Een tweede belangrijke academische vaardigheid is het verwerken en
interpreteren van informatie: hoe vat je een wetenschappelijk artikel en
een wetenschappelijk debat goed samen? Hoe maak je een onderscheid
tussen gefundeerde argumenten en goedkope meningen? Wat is de
probleemstelling van een artikel en wordt die afdoende beantwoord? Welke
benadering is daarvoor gekozen en welke bronnen heeft de auteur
gebruikt? Hoe is die keuze verantwoord?

Vervolgens schrijven de studenten stap voor stap een eigen werkstuk
volgens de regels van het vak, met een duidelijke vraag, een
samenvatting van de bestaande kennis over een thema, en een eigen
argumentatie en conclusie. Aan de hand van praktische oefeningen komen
alle aspecten van het schrijfproces aan de orde, vanaf het eerste idee
tot de laatste tekstrevisie. Daarbij leren ze over een goede
probleemstelling, aanpak, structuur en stijl. Daarnaast bespreken we ook
praktische zaken zoals hoe het werk kan worden georganiseerd,
schrijfstrategieën, planning en timemanagement. Het verwerken van
feedback is een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Onderwijsvorm

Per week 2 uur werkcollege en 2 uur practicum.
Indien meer dan twee bijeenkomsten/opdrachten zonder geldige reden
gemist zijn, volgt uitsluiting van het
college.

Toetsvorm

Opdrachten (25%) en werkstuk (75%).
Het werkstuk moet met een voldoende worden afgerond om het vak te halen.

Literatuur

Jeannette Kamp, Susan Legêne, Matthias van Rossum, Sebas Rümke,
Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
(Amsterdam University Press, 2016)

Doelgroep

Studenten BA1 Geschiedenis.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het eerste jaar. AcVa maakt een
verplicht onderdeel uit van het BSA.
Voor deze module is het volgen van de taaltoets (L_TAALTOETS) een
voorwaarde voor het toekennen van de behaalde studiepunten.

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module geldt een uitzondering op de standaard intekenprocedure voor modules van de Faculteit der Geesteswetenschappen (standaard: studenten tekenen zelf in op module, leermethode en tentamen). Voor deze module wordt de werkgroepindeling gemaakt door de docent/vakcoördinator, waarna de intekening op werkgroepen door het onderwijsbureau wordt gedaan; studenten kunnen dus wel zelf op de module intekenen maar niet op het werkcollege/werkgroep.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGESACV
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. T.A.E.R. Vanneste
Examinator dr. T.A.E.R. Vanneste
Docenten dr. E. Hagen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: