Grieks en Latijn 1B

2019-2020

Doel vak

Voor zowel Grieks als Latijn gelden de volgende leerdoelen:
- Studenten verbreden en verdiepen hun kennis van basisvocabulaire,
morfologie, en syntaxis en zetten deze actief in bij het ontsluiten van
teksten.
- Studenten kunnen een tekst van een hogere moeilijkheidsgraad dan in
Grieks/Latijn 1A op zinsniveau analyseren en zelfstandig interpreteren
met inzet van hulpbronnen (morfologie-overzicht,
syntaxisboek, woordenboek, vertaling).
- Studenten zijn in toenemende mate in staat om te reflecteren op de
inhoud van de gelezen teksten.
- Studenten vergroten hun inzicht in de genreconventies van de gelezen
teksten en herkent zelfstandig stilistische kenmerken van de gelezen
teksten.

Inhoud vak

Grieks
• Morfologie: adjectiva/adverbia pronominalia, stamaoristus, activum,
medium, passivum, modi (§§ 34-38, 41-42, 47, 49, 52, 54-63, 82-85 KGG);
• Syntaxis: diathese, modi (hss. 8-11 BSKG);
• Vocabulaire: Logos woordenlijst (nrs. 178-354 [pp. 2-23]);
• Leesteksten: studenten zonder CE Grieks: teksten uit Mouseion + ca. 3
pp. OCT Lysias; studenten met CE Grieks: ca. 8 pp. OCT Lysias);
studenten Oudheidwetenschappen en Linguistics met uitbreiding van 3 ec
lezen een extra pensum.
.

Latijn
• Morfologie: pronomina, adverbia, trappen van vergelijking,
preposities, onregelmatige werkwoorden (KLG §§ 24-55; 89-91; 158-161) en
stamtijden;
• Syntaxis: infinitivus, participium en gerundi(v)um (Kroon, Inleiding
Syntaxis, hfdst. 3, 4, 5);
• Vocabulaire: Basiswoordenlijst pp. 36-70;
• Lectuur: Latijnse poëzie; studenten Oudheidwetenschappen en
Linguistics met uitbreiding van 3ec lezen een extra pensum;
• Hanteren hulpbronnen: grammatica’s, woordenboek, vertalingen.

Onderwijsvorm

Grieks:
- 2 uur morfologie en syntaxis (iedereen);
- 2 uur lectuur (studenten met CE Grieks);
- 3 uur lectuur/grammatica (student zonder CE Grieks);

Latijn:
- 2 + 1 uur morfologie en syntaxis (iedereen);
- 2 uur lectuur (studenten met CE Latijn);
- 2 uur lectuur/grammatica (student zonder CE Latijn);

Toetsvorm

Grieks
• Tussentijdse toetsing grammatica en vocabulaire tijdens de
onderwijsperiode (20%)
• Tentamen grammatica en interpretatie gelezen teksten (week 8) (80%)

Latijn
• Vocabulaire: aan verplichting voldaan (telt niet mee in cijfer)
• Tussentijdse toetsing grammatica en vocabulaire tijdens de
onderwijsperiode (samen 20%)
• Tentamen grammatica en interpretatie gelezen teksten, plus een
proefvertaling over een ongelezen tekst (80%) (week 8)


Voor deze module geldt dat voor elk van beide talen afzonderlijk het
gemiddelde van de incidentele toetsing en het tentamen een 5,5 of hoger
moet zijn om te slagen voor de module.
Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van het cijfer voor
Grieks en het cijfer voor Latijn (50/50)
of (voor studenten Oudheidwetenschappen of Linguistics) het gemiddelde
van het cijfer voor een van beide talen (3 EC) en het cijfer voor de 3
EC uitbreiding (50/50).

Vereiste voorkennis

• Eindexamenniveau Grieks en/of Latijn, óf Geslaagd voor Basiscursus
Grieks en/of Latijn 2
• Daarnaast moet de module Grieks en latijn 1A zijn gevolgd.

Literatuur

Grieks
• Woordenlijst Logos (Hupperts/Veenman)
• Woordenboek Grieks-Nederlands (Montijn of Müller-Thiel) [niet
toegestaan: Hupperts, Woordenboek Grieks-Nederlands]
• Kleine Griekse Grammatica (Nuchelmans)
• Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks (Rijksbaron et al. 2002)
• Mouseion (Mekking)
• Syllabus Lysias
• Powerpoints/handouts
• Oefeningen
• Niet verplicht, wel aanbevolen: Cambridge Grammar of Classical Greek
(Van Emde Boas et al. 2018).

Latijn
• Basiswoordenlijst Babeliowsky et al. (als syllabus)
• Inleiding Syntaxis (Kroon) en Oefenboek (Koenen)
• Woordenboek Latijn-Nederlands (Pinkster)
• morfologie oefenmateriaal (als syllabus en digitaal)
• Syllabus met tekst en commentaar Latijns poëzie

Doelgroep

• 1ste jaars GLTC

Overige informatie

1. Studenten die in een van de beide talen geen eindexamen (of
vergelijkbaar niveau) hebben, volgen per week drie uur (Grieks) of twee
uur (Latijn) extra college, waarin aan de hand van teksten en
oefenmateriaal de taalverwerving extra
wordt ondersteund.
2. Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT102
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. R. Risselada
Examinator dr. R. Risselada
Docenten dr. mr. R.J. Allan

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: