Grieks 2

2019-2020

Doel vak

• De student kan een tekst zinsoverstijgend analyseren.
• De student beschikt over voldoende leesvaardigheid om bij het lezen te
reflecteren op de inhoud van de tekst.
• De student is in staat om een eenvoudig commentaar te gebruiken
(voorbereidend op de colleges Drama en Genre).
• De student is in staat om onder leiding van een docent tekstuele
bronnen uit de Oudheid te ontsluiten en daarbij relevante hulpbronnen te
gebruiken.
• De student is in staat om zelfstandig een ongeziene tekst te vertalen.

Inhoud vak

• Morfologie: perfectum (§§ 64-76 KGG)
• Syntaxis: vraagzinnen, bijzinnen, indirecte rede (HSS. 11 t/m 14
BSKG), partikels (HS. 17 BSKG)
• Stamtijden: Lijst A 1 t/m 90
• woorden: Nu 1 t/m Omega
• Lectuur van Plato (ca. 25 pp. OCT)
• Vertaaloefeningen
Hanteren hulpbronnen: Grammatica’s (KGG, BSKG, CGCG), Woordenboek,
Vertalingen, Digitaal Trivium, Commentaar

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsvorm

• incidentele toetsing grammatica tijdens de onderwijsperiode (10%)
• ongeziene vertaling (week 8) (40%)
• (geïntegreerd) tentamen grammatica & interpretatie gelezen teksten
(week 8) (50%)
Om te slagen voor de module moet het gemiddelde van de drie onderdelen
minimaal een 5,5 zijn. Het deelcijfer voor de ongeziene vertaling en
voor het tentamen grammatica & interpretatie mag niet lager zijn dan een
5,0.

Vereiste voorkennis

Grieks op niveau eindexamen VWO

Literatuur

• J. Nuchelmans, G.F. Diercks, J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica,
19e druk of later
• A. Rijksbaron et al., Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks
• E. van Emde Boas et al., Cambridge Grammar of Classical Greek
• morfologie oefenmateriaal (syllabus, handouts, Trivium)
• syntaxis oefenmateriaal (syllabus, handouts)
• vertaaloefeningen
• lectuur: geannoteerde teksten
• nader op te geven editie met commentaar van een werk van Plato

Doelgroep

GLTC: eerstejaars studenten die Grieks & Latijn 1A en 1B hebben gevolgd.
Oudheidwetenschappen en Linguistics: studenten die (evt. na
beginnerscursus) Grieks 1A en 1B hebben gevolgd.

Overige informatie

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Aanbevolen voorkennis

Grieks & Latijn 1A en 1B

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT104
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. E.M. van Opstall
Examinator dr. E.M. van Opstall
Docenten dr. E.M. van Opstall

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: