Latijnse taalkunde

2019-2020

Doel vak

De in het eerste jaar opgedane kennis van en inzicht in de syntaxis en
semantiek van het Latijn worden theoretisch verdiept, en uitgebreid met
pragmatiek en inzicht in tekststructuur. De studenten leren omgaan met
moderne taalkundige theorieën en onderzoeksmethoden en -technieken zodat
ze na afloop in staat zijn om zelf een eenvoudig onderzoek op te zetten,
af te bakenen en uit te voeren, en daarvan op wetenschappelijke wiijze
verslag te doen.

Ook leren studenten om de belangrijkste historische ontwikkelingen van
het Latijn en concrete vormen van taalverandering vanaf de 7e eeuw voor
Christus tot aan de overgang naar de Romaanse talen in concrete
tekstpassages te herkennen, en specifieke eigenschappen van Latijnse
teksten uit verschillende periodes en teksttype Latijn plaatsen in
periode, context en register.

Inhoud vak

De studenten maken, aan de hand van artikelen en hoofdstukken die
bepalend zijn (geweest) binnen de Latijnse taalkunde, kennis met
theorieën, methodes en concepten die worden gebruikt bij taalkundig
onderzoek (syntaxis, semantiek, pragmatiek, tekststructuur), en worden
door discussievragen aangemoedigd deze kritisch te bespreken op college.
Daarnaast doen ze enkele kleine individuele en groepsonderzoekjes
waarbij ze theoretische en conceptuele kennis leren inzetten bij eigen
onderzoek en leren ze om zelf relevante onderzoeksvragen te ontwikkelen
en uit te werken. Ook oefenen ze met de beschikbare bibliografische en
methodologische hulpmiddelen en zoekmachines die gebruikt worden binnen
Latijns taalkundig onderzoek.

Naast colleges die gericht zijn op synchrone taalkunde van het klassiek
Latijn, is er aandacht voor de diachrone ontwikkeling van het Latijn. Er
wordt een beknopt overzicht gegeven van de historische ontwikkeling van
het Latijn vanaf de 7e eeuw voor Christus tot aan de overgang naar de
Romaanse talen, waarbij concepten als taalverandering, taalvariatie en
taalcontact aan de orde komen en worden geïllustreerd aan de hand van
relevante, overwegend niet-literaire teksten uit verschillende periodes,
die we wekelijks gezamenlijk op college lezen.

Onderwijsvorm

Het onderwijs bestaat uit responsiecolleges (tweemaal per week) op het
gebied van synchrone en diachrone Latijnse taalkunde, waarbij van de
studenten een actieve inbreng en goede voorbereiding wordt verwacht.
Daarnaast oefenen de studenten actief met bronnenapparaat en
zoekmachines, en lezen we op college gezamenlijk een aantal passages uit
(met name niet-literaire) teksten uit verschillende periodes en
verschillende tekstypes.

Toetsvorm

Driemaal wordt een onderzoeksopdracht beoordeeld (in totaal 50 % van het
eindcijfer). In week 8 vindt een tentamen plaats over zowel het
synchrone (25% van het eindcijfer) als diachrone (25% van het
eindcijfer) deel.

Literatuur

Een literatuurlijst en reader staan op Canvas.

Doelgroep

Tweedejaars BA studenten Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.
De module kan als keuzevak gevolgd worden door studenten
Oudheidwetenschappen of Linguistics met specialisatie Latijn, en andere
belangstellenden, mits zij de onderdelen Latijn 1A en 1B en Latijn 2
hebben gevolgd.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT203
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. R. Risselada
Examinator dr. R. Risselada
Docenten dr. R. Risselada

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: