Postklassiek Latijn

2019-2020

Doel vak

De student
• maakt in detail kennis met een belangrijk thema uit de postklassieke
Latijnse literatuur
• verwerft vaardigheid in het lezen, interpreteren en contextualiseren
van Latijnse teksten uit de postklassieke periode
• is in staat de inhoud van deze module te relateren aan die van
Postklassiek Grieks, indien die tot haar/zijn curriculum behoort

Inhoud vak

De module bestaat uit een werkcollege waarin teksten worden behandeld
uit de postklassieke periode (4e t/m 17e eeuw). Studenten bereiden de
colleges voor door Latijnse teksten te bestuderen en artikelen te lezen.
Ter college wordt aandacht besteed aan taal, stijl, genre en
cultuurhistorische context. In het academisch jaar 2018-2019 vormen
(neo-)platoonse aspecten van de Latijnse literatuur de rode draad.

Onderwijsvorm

Er zijn twee werkcolleges van elk drie uur per week.

Toetsvorm

De student kiest, evenals bij Postklassiek Grieks, tussen een
schriftelijk tentamen en een academische schrijfopdracht. Indien bij
Postklassiek Grieks voor een tentamen wordt gekozen, schrijft men bij
Postklassiek Latijn een paper, en omgekeerd. Bij de tentamenstof hoort,
ongeacht bovengenoemde keuze, een korte onvoorbereide vertaling.

Vereiste voorkennis

Aantoonbare kennis van het Latijn op het niveau van de propedeuse GLTC.

Literatuur

De syllabus zal op Canvas gepubliceerd worden.

Doelgroep

• GLTC-studenten, tweedejaars BA
• Studenten Oudheidwetenschappen met specialisatie Latijn
• Keuzevakstudenten met adequate voorkennis

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT205
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator D. Rijser
Examinator D. Rijser
Docenten D. Rijser
dr. N.M. Vos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: