Postklassiek Grieks

2019-2020

Doel vak

De module bestaat uit een werkcollege, waarvoor de studenten Griekse
teksten bestuderen en artikelen lezen. Ter college wordt aandacht
besteed aan taal, stijl, genre en cultuurhistorische context. De
selectie van te lezen teksten gaat over de Trojaanse Oorlog en staat
daarmee in een lange traditie. De relatie van Quintus van Smyrna en
Collouthos tot eerdere en contemporaine verhalen over Troje is daarom
ook een belangrijk onderdeel van deze module (zowel stilistisch, bijv.
Homerische vergelijkingen, als inhoudelijk, bijv. de schuldvraag). Bij
wijze van tentaminering worden een ongeziene vertaling gemaakt en kan de
student kiezen tussen een academisch paper en schriftelijk tentamen.
NB deze module wordt gegeven in nauwe samenwerking met Postklassiek
Latijn; indien de student bij Grieks voor een tentamen kiest, schrijft
zij/hij bij Latijn een paper, en omgekeerd; voor keuzevakstudenten die
slechts één van de twee modules volgen, is de keuze tusse tentamen en
paper vrij.
Vaardigheden die worden ontwikkeld zijn: expertise in het lezen van
postklassiek Grieks, mondeling en schriftelijk presenteren, samenvatten
van artikelen, ontwikkelen van een kritische houding.

Inhoud vak

De studenten maken in detail kennis met het thema Troje in de Griekse
hexameter-poëzie uit de Late Oudheid en vroeg-Byzantijnse tijd. Zij
verwerven vaardigheid in het lezen, interpreteren en contextualiseren
van de 'Posthomerica' van Quintus van Smyrna (ca. 3e eeuw na Chr.) en de
‘Antehomerica’ ('de Roof van Helena') van Collouthos (6e eeuw na Chr.).

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsvorm

Ongeziene vertaling en keuze uit schriftelijk tentamen of academisch
paper
(zie boven).

Vereiste voorkennis

Propedeuse GLTC of aantoonbaar vergelijkbaar niveau in klassiek Grieks

Literatuur

Zie Canvas

Doelgroep

• GLTC-studenten, tweedejaars BA
• Studenten Oudheidwetenschappen met specialisatie Grieks

Overige informatie

Deelname aan de colleges is verplicht (80%).

Aanbevolen voorkennis

Beheersing van het klassieke Grieks

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT206
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. E.M. van Opstall
Examinator dr. E.M. van Opstall
Docenten dr. E.M. van Opstall
dr. N.M. Vos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: