Latijnse historiografie

2019-2020

Doel vak

Na afloop van het college kunnen studenten:

o Latijnse historiografische teksten van middelmatige moeilijkheidsgraad
(bijv. Tacitus, Livius) m.b.v. woordenboek en commentaren vertalen,
interpreteren, en plaatsen in de context van de antieke historiografie;
o overeenkomsten en verschillen met andere typen van historische bronnen
herleiden op inzichten in de genreconventies van de klassieke
historiografie;
o historiografische topoi herkennen, en
o stilistische aspecten verbinden met enerzijds aspecten van individuele
en algemeen-historiografische stijl en anderzijds met de narratieve
context;
o met enige hulp van docenten zelfstandig een klein, helder afgebakend
historiografisch onderzoek verrichten;
o onderzoeksresultaten mondeling en schriftelijk presenteren.

Inhoud vak

(i) Latijnse historiografie:
Intensieve lectuur, op college en zelfstandig, van langere passages
Latijnse historiografie , minstens twee verschillende auteurs (Tacitus
en Livius)

(ii) Gezamenlijke onderdelen van de gelijktijdige modules Griekse
historiografie en Latijnse Historiografie:
o Diepgaande kennismaking met het historiografisch genre en haar
conventies in de klassieke oudheid, in 3 thematische hoor/werk colleges
samen met Griekse Historiografie (over o.a. prooemia, speeches,
bronnenverwerking, narratieve stijl en structuur);
o Zelfstandig historiografisch onderzoek (naar keuze Grieks of Latijn),
waarover mondeling en schriftelijk wordt gerapporteerd.

NB: Studenten die alleen Latijnse historiografie doen volgen wel de
gezamenlijke thematische historiografische colleges over Griekse en
Latijnse Historiografie, en presenteren de resultaten van hun onderzoek
alleen schriftelijk in een paper; ze wonen wel de gezamenlijke
presentaties bij.

Onderwijsvorm

1) Intensieve leescolleges Tacitus in week 1 - 6 (variabel aantal uur
per week, zie rooster), waarbij we zowel thuis voorbereide passages als
onvoorbereide passages lezen;
2) Zelfstandige lectuur Livius (met inleiding en mogelijkheid tot vragen
stellen tijdens de leescolleges) (week 1-7, individueel);
3) De studenten sturen enkele malen een schriftelijke vertalingen in,
waarop individuele feed back wordt gegeven (individueel);
4) Gezamenlijke hoor/werkcolleges Grieks en Latijn over
historiografische thema's (3x 3 uur in week 4-6);
5) Individueel historiografisch onderzoekje, naar keuze Grieks of Latijn
(week 7-8), waarover
6) zowel schriftelijk in een paper, als mondeling in een referaat
verslag wordt gedaan (week 8)

Toetsvorm

- schriftelijk tentamen over gelezen primaire en secundaire lectuur
(week 7, 50%)
- ongeziene vertaling (week 7, 20 %)
- presentaties en discussies tijdens colleges (AVV)
- mondelinge eindpresentatie van (10%) en paper over historiografisch
onderzoek (20%)

Literatuur

Tacitus, Ab excessu divi Augusti, editie van Heubner–
Stuttgard/Leipzig:
Teubner Editio correctior – 1994, The paperback edition (printed on
demand) uit 2004 is verkrijgbaar bij Arthenaeum, ca. 35 Euro

Literatuurlijst, reader en syllabus in CANVAS

Doelgroep

- GLTC, BA, 2e jaars
- GLTC, BA, 3e jaars
- OHW, BA, 3e jaar met specialisatie Latijn

Overige informatie

Deze module wordt voor een deel samen gegeven met het gelijktijdige
college Griekse Historiografie (3x een uitgebreid thematisch
hoor/werk-college over antieke historiografie , in week 4-6) .
Verder doen studenten in week 7-8 een onderzoek over een onderwerp naar
keuze uit hetzij de Griekse hetzij de Latijnse historiografie; ze
presenteren de uitkomsten in een paper en in een referaat voor de
gezamenlijke studenten van Griekse historiografie en Latijnse
historiografie.
Studenten die alleen Latijnse historiografie doen volgen wel de
gezamenlijke thematische historiografische colleges over Griekse en
Latijnse Historiografie, en presenteren de resultaten van hun onderzoek
alleen schriftelijk in een paper; ze wonen we de bovengenoemde
gezamenlijke presentaties bij.

Deze module alterneert met Latijns epos (L_AABAGLT201) voor Ba GLTC jaar
2, jaar 3 en Ba Oudheidwetenschappen, specialisatie Latijn jaar 3. Deze
module wordt in 2019-20 wel aangeboden.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT208
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. R. Risselada
Examinator dr. R. Risselada
Docenten dr. R. Risselada

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: