Griekse historiografie

2019-2020

Doel vak

Na afloop van het college kunnen studenten
o de belangrijkste eigenschappen van het genre antieke historiografie
identificeren en reflecteren op ontwikkelingen in het genre, ook in
samenhang met zijn Latijnse tegenhanger;
o de literaire vormgeving van de antieke historiografie onderkennen en
laten meewegen in de evaluatie van de teksten als historische bronnen;
o historiografisch proza (i.h.b. Herodotus) lezen en interpreteren met
de daartoe geëigende hulpmiddelen (commentaren, specifieke lexica,
enkele belangrijke artikelen);
o formele en stilistische aspecten van historiografisch proza benoemen
en gebruiken in hun zelfstandig onderzoek;
o met enige hulp van docenten zelfstandig een afgebakend
historiografisch onderzoek verrichten;
o onderzoeksresultaten mondeling en schriftelijk presenteren.

NB: Studenten die alleen Griekse historiografie doen volgen wel de
gezamenlijke thematische historiografische colleges over Griekse en
Latijnse Historiografie, en presenteren de resultaten van hun onderzoek
alleen schriftelijk in een paper; ze wonen wel de gezamenlijke
presentaties bij.

Inhoud vak

Intensieve lectuur, op college en zelfstandig, van passages uit de oud
Griekse historiografie van Herodotus en Thucydides.

Onderwijsvorm

hoorcollege, werkcollege (aanwezigheid verplicht)

Toetsvorm

- schriftelijk tentamen over gelezen primaire en secundaire lectuur
(cijfer, 40%)
- ongeziene vertaling (cijfer, 40%)
- mondelinge feedback op presentaties en discussies tijdens colleges
(AVV)
- mondelinge eindpresentatie van en paper over historiografisch
onderzoek (cijfer, evt. i.s.m. met Latijn, 20%)

Overige informatie

Deze module alterneert met Grieks epos (L_AABAGLT202) voor Ba GLTC jaar
2, jaar 3 en Ba Oudheidwetenschappen, specialisatie Grieks jaar 3. Deze
module wordt in 2019-20 wel aangeboden.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT209
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.P. de Bakker
Examinator dr. M.P. de Bakker
Docenten dr. M.P. de Bakker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: