Historisch overzicht MKDA: Vroegmodern

2019-2020

Doel vak

1) Kennis verwerven van de cruciale ontwikkelingen in de geschiedenis
van de visuele en materiele cultuur in de vroegmoderne periode;
2) Kennis verwerven van de cultuurhistorische context waarin beelden en
objecten functioneren;
3) Inzicht verkrijgen in de breedte en afbakening van het vakgebied en
oefenen met vakgebonden termen en begrippen;
4) Inzicht verkrijgen in variëteit aan functies en betekenissen van
objecten en beelden alsmede in de intenties en interpretaties daarvan;
5) Kennis verwerven van het historische raamwerk van belangrijke
objecten uit de periode van de late middeleeuwen tot ca. 1800,
belangrijke stromingen waartoe deze objecten behoren kunnen benoemen,
globaal dateren en rangschikken onder een stijl, stroming, of ‘isme’;
6) Een kritische instelling leren aannemen ten aanzien van
(wetenschappelijke en overige vakverdiepende) literatuur.

Inhoud vak

De cursus Historisch Overzicht I vormt samen met Historisch Overzicht II
en III (in periode 4 en 5) een drieluik. In dit drieluik wordt een
overzicht geboden van de geschiedenis van de visuele en materiële
cultuur in de vroegmoderne, moderne en postmoderne tijd tot en met de
dag van vandaag. Historisch Overzicht I behandelt de vroegmoderne
periode tot ca. 1800. Door middel van een reeks hoor-en werkcolleges
krijgt de student inzicht in en raakt vertrouwd met de belangrijkste
historische (stijl)perioden, feiten en gebeurtenissen in de
onderzoeksgebieden van MKDA. Daarnaast wordt elke week één specifieke
casus behandeld die verdiepend inzicht verschaft in een belangrijk thema
of concept van de visuele en materiële cultuur van de besproken periode.
Deel I van dit Historisch Overzicht legt aldus de historische basis voor
het vervolg van de studie MKDA.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met feitenvragen en inzichtvragen (80%),
opdrachten (20%). Verdere instructies hierover volgen in de
studiehandleiding.
Afstemming van toetsen en leerdoelen:
Leerdoel 1: Tentamen met kennisvragen;
Leerdoel 2: Tentamen met kennisvragen;
Leerdoel 3: Tentamen met kennis- en inzichtvragen;
Leerdoel 4: Tentamen met kennis- en inzichtvragen, opdrachten;
Leerdoel 5: Tentamen met kennisvragen;
Leerdoel 6: Opdrachten.

Literatuur

De literatuur wordt t.z.t. in de studiehandleiding bekend gemaakt.

Doelgroep

1e jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur

Algemene informatie

Vakcode L_AABAMKD107
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. D. Meuwissen
Examinator dr. D. Meuwissen
Docenten dr. D. Meuwissen
M.J.M. van Beek MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: