Buitenlandse excursie Media en Design

2019-2020

Doel vak

De cursus heeft de volgende leerdoelen:
1) Confrontatie met en analyse van (in groepsverband ) originele
objecten, kunstwerken,
architectuur, design, media, dit in situ en in de contexten van stad,
museum, collectie, in een niet-Nederlandse omgeving van internationale
betekenis voor (de geschiedenis van) visuele en materiele cultuur.
2) Communicatie met overdracht voor peers, mondeling en op academische
wijze, over het visueel analyseren van monumenten en artefacten en
inhoudelijke verdieping, kennis, en inzicht aan de hand van het
excursiedoel, alsook ter plaatse, waarbij leerervaringen worden gedeeld.

Inhoud vak

De excursie Media and Design gaat over en naar Berlijn. Het
excursieprogramma is 6 dagen waarin media en design gelijkelijk aan bod
komen en vindt plaats eind mei en begin juni. Ter voorbereiding volgen
studenten een aantal colleges over de te bezoeken stad. Zij doen
literatuuronderzoek naar één gekozen onderwerp. Op grond daarvan
bereiden zij twee referaten voor: één inleidend referaat in Amsterdam,
en één uitvoerig referaat op locatie in het buitenland. Voorafgaand aan
de excursie schrijft de student twee teksten voor een reisgids: één over
het gekozen onderwerp en één over een gebouw in Berlijn.

Onderwijsvorm

Colleges, zelfstudie, referaten, reisgidsteksten, full-time excursie met
actieve deelname ter plekke.

Toetsvorm

Actieve deelname, inhoudelijke bijdrage in situ, het naar behoren
uitvoeren van de opdrachten, referaten. Het eindcijfer is een gemiddelde
van het cijfer voor VU-referaat (25%), de reisgidsteksten (15%) en het
referaat op locatie (60%).

Afstemming van leerdoelen en toetsen:
Leerdoel 1: Opdrachten (reisgidstekst) en inhoudelijke bijdrage aan
discussies: 15% tijdens de voorbereidingen en de excursie ter plaatse,
ter bevordering van het leerproces.
Leerdoel 2: Twee Referaten: één aan de VU ter voorbereiding (25%) en 1
ter plaatse (60%).

Vereiste voorkennis

Deelnemers moeten:
- een positief BSA van jaar 1 hebben;
- het eerste jaars vak MKDA Historisch Overzicht: Vroegmodern hebben
afgerond.

Literatuur

Wordt t.z.t. bekend gemaakt

Doelgroep

Tweedejaarsstudenten MKDA (specialisatie Design en Media). Deze module
is een verplicht vak in het tweede jaar. Er geldt een
aanwezigheidsplicht.
Deze module geldt als voorkenniseis voor de 3e jaars modules MKDA. Het
onderwijs begint in periode 5 (voorbereidende bijeenkomsten, zie
rooster).

Overige informatie

De VU vergoedt een deel van de kosten (dat is meestal een deel van het
hotelverblijf), maar niet alle kosten. Voor deze excursie worden
deelnemers dringend aangeraden dus ook en tijdig een eigen financiële
bijdrage te reserveren. Onder de te maken kosten moet gedacht worden aan
de reiskosten (zowel internationaal als ter plaatse), (deel van de
verblijfkosten), entrees voor musea, maaltijden etc. Er wordt geprobeerd
om waar mogelijk gratis groepsentree of studentenkorting voor
instellingen te regelen.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAMKD209
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator S. Scholz MA
Examinator S. Scholz MA
Docenten S. Scholz MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: