Historiografie van Kunst, Design en Architectuur

2019-2020

Doel vak

De cursus heeft de volgende leerdoelen op niveau 200:
1. Begripsvorming van de ontwikkeling van de hoofdthema’s in de
historiografie van de beeldende kunsten, toegepaste kunsten/design, en
architectuur/stedenbouw vanaf circa 1400 tot heden;
2 Begripsvorming van overeenkomsten en verschillen tussen
architectuur/stedenbouw, beeldende kunsten, en toegepaste kunsten/design
wat betreft vorm van geschiedschrijving, vragen en methoden;
3 Begripstraining van kritische reflectie op geschiedopvattingen en
methoden die worden gebruikt wetenschappelijke publicaties;
4 Begripsvorming van narrativiteit en historiografie boven de
afzonderlijke afstudeerrichtingen uit.

Inhoud vak

De cursus biedt een kennismaking met de historiografie van kunst,
architectuur, en toegepaste kunst/design vanaf de vroegmoderne tijd tot
heden, op niveau 200. Het begrip narrativiteit wordt in verband gebracht
met
geschiedschrijving over kunst, design en architectuur; met auteurs die
deze geschiedschrijving in het verleden hebben gevormd; en met actuele
invalshoeken die de bestaande narratieve structuren over geschiedenis
van kunst, design en architectuur kritisch hebben geevalueerd.

Onderwijsvorm

Collectieve hoor- en responsiecolleges; actieve deelname aan discussies
tijdens werkcolleges; zelfstandige voorbereiding van te lezen teksten
die exemplarisch zijn voor auteurs en invalshoeken in de historiografie
van genoemde vakgebieden; maken van individuele thuisopdrachten.

Toetsvorm

De cursus wordt getoetst door
- 3 tussentoetsen bij wijze van schriftelijke individuele
thuisopdrachten: 1x Kunst, 1x Design, 1x Architectuur van 750-900
woorden elk (samen 30%, formatief en summatief)
- 1 schriftelijk tentamen (70%, summatief).

Deze toetsvormen komen tegemoet aan de leerdoelen 1, 2, 3, 4 van de
cursus. De thuisopdrachten zijn inzicht-gerelateerd. Het zijn
tussentoetsen en dienen om de studeerbaarheid en voorbereiding op het
tentamen te bevorderen. Het tentamen bestaat uit inzichtvragen en komt
in het bijzonder tegemoet aan leerdoel 4.

Leerdoelen 1, 2, 3, 4 worden tevens bereikt door analyse van de
cursusteksten zijn van diverse moeilijkheidsgraad die dienen ter
bevordering van kennisopbouw en inzicht bij de colleges.

Cijferbepaling
Alle thuisopdrachten en het tentamen moeten minimaal 6.0 zijn om voor de
cursus te slagen. Er is geen compensatie tussen de onderdelen.
Thuisopdrachten die lager zijn dan 6.0 kunnen één keer worden herkanst;
daarna worden de cijfers van deze opdrachten gemiddeld, waarbij alle
opdrachten gemiddeld minimaal 6.0 moeten zijn. Het tentamen kan één keer
worden herkanst.

Het tentamen gaat over:
- Alle teksten (NB: deze worden ook besproken in werkcolleges en in de
hoorcolleges)
- Alle presentaties tijdens de colleges
Het tentamen is collectief. De 3 thuisopdrachten worden ingediend in
Canvas (digitaal) en, indien verzocht, wordt een print ingeleverd
tijdens het college.

Vereiste voorkennis

Zie de OER (Onderwijs en Examenregeling): het BSA moet zijn behaald.
Bovendien moeten zijn gevolgd:
Uit het eerste jaar MKDA:
- Ouverture (L_KBBAMKD101)
- Cultuurgeschiedenis MKDA (L_GABAMKD101)
- Historisch Overzicht MKDA: Vroegmodern (L_AABAMKD107)
- Binnenlandse Excursie (L_AABAMKD106)
Uit het tweede jaar MKDA:
- Exhibition Machines (L_AABAMKD201)
- Philosophy

Literatuur

De cursus maakt gebruikt van een selectie van wetenschappelijjke
vakartikelen. Deze te lezen literatuur wordt voor het begin van de
cursus bekend gemaakt in de studiehandleiding.

Doelgroep

- BA studenten jaar 2 MKDA/Kunst en Cultuur

Algemene informatie

Vakcode L_AABAMKD210
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator I.S. Meijer MA
Examinator I.S. Meijer MA
Docenten drs. I.S. Burgers MA
I.S. Meijer MA


Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: