Individuele verdieping MKDA B

2019-2020

Doel vak

Deze module heeft de volgende leerdoelen:
1) Studenten verdiepen hun kennis en inzicht in een van de
afstudeerrichtingen van MKDA in aansluiting op het reguliere
cursusaanbod van de afstudeerrichtingen en op niveau 300;
2) Studenten verbreden hun kennis van MKDA door een literatuurtentamen
of werkstuk in een andere dan de gekozen afstudeerrichting op niveau
300;
3) In het geval van een literatuurtentamen: studenten leren
kritisch-wetenschappelijk reflecteren op literatuur inzake een
afstudeerrichting van MKDA op niveau 300, en in een mondelinge of
schriftelijke
evaluatie;
4) In het geval van een werkstuk: studenten oefenen in het onderzoek en
schrijven van een academisch werkstuk van 3500 woorden aan de hand van
een zelf gekozen onderwerp en geformuleerde vraagstelling op niveau 300.

Inhoud vak

De student bestudeert individueel een onderwerp naar eigen keuze (een
periode, een brandende sociale of vormgevingskwestie) dat aansluit op de
cursussen MKDA uit het tweede studiejaar, of voortkomt uit de eigen
belangstelling. Het vak kan een verdiepende voorbereiding zijn voor de
bachelorscriptie, bijvoorbeeld d.m.v. gerichte literatuuurstudie op
niveau 300.
Precieze invulling van het vak, afbakening van het onderwerp en
toetsvorm worden in overleg met een vakdocent MKDA vastgesteld.

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding.

Toetsvorm

In overleg:
- mondeling en/of schriftelijk tentamen [leerdoelen 1, 2, 3]
- schriftelijk academisch werkstuk van 3500 woorden [leerdoelen 1, 2,
4].

Vereiste voorkennis

Alle eerste en tweedejaars vakken MKDA moeten zijn gevolgd.

Literatuur

In overleg met de docent:
- een individueel of collectief literatuurtentamen kan naar aanleiding
van een leeslijst van c. 350 pagina's worden samengesteld (dat is voor 3
EC)
- een academisch paper vraagt zelfstandig onderzoek naar relevante
literatuur en bronnen met betrekking tot een onderwerp en vraagstelling,
en vast te stellen in overleg met de docent

Doelgroep

3e jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur.

Overige informatie

Deze module is een keuzevak van 3 EC in het derde jaar van de Bachelor
in de Vrije Keuzeruimte.
De module kan worden ingevuld met een literatuurtentamen naar aanleiding
van een leeslijst (c. 350 pagina's), of een onderzoekswerkstuk in een
van de afstudeerrichtingen van MKDA of in een interdisciplinaire
combinatie van afstudeerrichtingen.
Studenten die zich inschrijven krijgen instructies van de begeleidende
docent of coordinator van de module.
In de Vrije Keuzeruimte is de module goed te combineren met een stage
van 12 EC en met andere losse cursussen uit het MKDA programma indien er
geen vastgesteld minorpakket wordt gevolgd.
De module kan ook bovenop de vereiste 30 EC worden gedaan, als extra
curriculair.
Het is bovendien mogelijk om twee delen te doen (van elk 3 EC) van twee
verschillende afstudeerrichtingen.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAMKD303
Studiepunten 3 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. G.E.E. Verstraete
Examinator prof. dr. G.E.E. Verstraete
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: