Bachelorscriptie Media, Kunst, Design en Architectuur

2019-2020

Doel vak

Deze module heeft de volgende leerdoelen op niveau 300:

1. De student demonstreert dat hij/zij zelfstandig en volgens AcVa-
richtlijnen een wetenschappelijke tekst kan samenstellen op basis van in
MKDA gangbare onderzoeksmethoden, en dit kan voltooien binnen een
afgebakende periode;
2. De student toont aan inzicht te hebben verworven in theorieën en
(vakgebonden) methodieken in de gekozen afstudeerrichting, en deze te
kunnen toepassen op een of enkele casus;
3. De student toont aan dat zij/hij in staat is zelfstandig te zoeken
naar relevante en betrouwbare bronnen en academische literatuur in
relatie tot het onderwerp;
4. De student toont aan dat zij/hij op wetenschappelijke wijze de tekst
kan verantwoorden en een gestructureerde bibliografie kan samenstellen;
5. De student toont aan te beschikken over een academisch eindniveau
voor Bachelor jaar 3 wat betreft opbouw van de scriptie en zorgvuldig
taalgebruik, met correcte verwerking van literatuur/bibliografie.

Inhoud vak

De BA-scriptie is een proeve van het bereikte inhoudelijke en
theoretische eindniveau (300) in een van de afstudeerrichtingen Media,
Kunst, Design, en Architectuur of in een interdisciplinaire combinatie
of MKDA algemeen.

Als afronding van de bacheloropleiding MKDA schrijft de student in de
tweede helft van het derde jaar (periode 3,4,5) een scriptie van 9
studiepunten. De scriptie moet getuigen van de kennis die in het
programma van MKDA is opgebouwd, met het accent op de gekozen
afstudeerrichting (media, kunst, design of architectuur) of een
interdisciplinaire combinatie van twee richtingen.

Voor de BA-scriptie gelden de volgende manieren om te komen tot een
scriptieonderwerp:
1. Keuzelijst: In een plenaire voorlichtingsbijeenkomst in najaar van
het studiejaar van afstuderen informeert de opleiding de studenten over
thema’s en eventuele onderwerpen waaruit binnen de afstudeerrichting van
de student gekozen kan worden.
2. Cursus uit de afstudeerrichting: De student volgt een
onderzoekswerkgroep in de afstudeerrichting en kan aan de hand van dit
vak een scriptieonderwerp formuleren. De
probleemstelling/onderzoeksvraag sluit aan op de thematiek van het
betreffende vak, maar verschilt duidelijk van die van de opdracht die in
het kader van die cursus is uitgevoerd.
3. Eigen onderwerp: bij uitzondering en alleen met goedkeuring vooraf
van de beoogde scriptiebegeleider kunnen studenten een eigen onderwerp
kiezen.

De bachelorscriptie MKDA is een schriftelijk werkstuk van 7000-10.000
woorden (exclusief noten en literatuur, en bijlagen) dat grotendeels
zelfstandig wordt uitgevoerd onder begeleiding van een vakdocent.
Parallel aan het onderzoek voor de scriptie presenteert de student haar
of zijn onderzoeksopzet en de scriptievoortgang mondeling tijdens het
scriptiecolloquium van 3 studiepunten. De scriptie is een tekst die
wordt samengesteld aan de hand van literatuurstudie en/of brononderzoek
en eventueel enig archiefonderzoek. De bachelorscriptie kan worden
gebruikt voor nadere bestudering van reeds verzameld materiaal, of om
bepaalde thema's nader te onderzoeken. Daarbij kan de student ook
combinaties maken van min of meer gelijktijdige modules uit de studie
MKDA of eventueel minoren.

Onderwijsvorm

- Individuele studie en begeleiding door een docent van de betreffende
afstudeerrichting;
- Colloquia (presentaties).

Toetsvorm

De toetsvormen zijn:
1) Colloquium (voldoende/onvoldoende)
2) Scriptie (100%)

Afstemming van leerdoelen en toetsing:
De cursusvorm is zelfstudie. De beoogde leerdoelen van de module worden
getoetst aan de hand van de geschreven scriptie en volgens criteria van
het scriptiebeoordelingsformulier dat beschikbaar is op VU-net en/of
Canvas. Dit beoordelingsformulier staat eveneens in de studiehandleiding
van de scriptie en de criteria voor beoordeling van dit formulier worden
besproken tijdens het scriptiecolloquium.

Vereiste voorkennis

Om aan het scriptietraject te kunnen beginnen moeten alle vakken van de
Bachelor MKDA uit jaar 1 en 2 zijn behaald (zie hiervoor de Onderwijs-en
Examenregeling).

Literatuur

In overleg met de begeleidende docent van de afstudeerrichting.

Doelgroep

BA studenten MKDA jaar 3
Pre-Master studenten die een vervolgmaster gaan doen in een van de
afstudeerrichtingen van de VU Masters Arts and Culture.

Overige informatie

Het scriptietraject kan alleen worden afgerond wanneer het
scriptiecolloquium is gevolgd en met voldoende is afgesloten en de
scriptie met minimaal 6.0 is beoordeeld.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAMKDSCR
Studiepunten 9 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. D. Meuwissen
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: