Bachelorstage Media, Kunst, Design en Architectuur

2019-2020

Doel vak

Er zijn praktijkstages en onderzoeksstages.
Deze hebben de volgende leerdoelen:
1) Studenten maken kennis met de beroepspraktijk binnen het brede
potentiele
werkveld van MKDA;
2) Studenten leren in de studiejaren 1 en 2 opgedane kennis en
vaardigheden in te zetten in één of meer stageopdrachten die door de
instelling worden geformuleerd;
3) Studenten krijgen inzicht in hun positie in het werkveld en in hun
vermogen tot samenwerking in een professionele organisatie, waardoor de
stage van belang is als beroepsoriëntatie;
4) Bij een onderzoeksstage, en afhankelijk van de stageopdracht, leren
studenten zelfstandig en onderbouwd onderzoek te doen; daarvan mondeling
en schriftelijk
verslag doen; publieksgerichte teksten te schrijven, bijvoorbeeld voor
websites, tentoonstellingen of publicaties;
5) Studenten leren reflecteren op hun ervaringen in de organisatie en de
stagetaak door het schrijven van een eindverslag.

Inhoud vak

De stage is een optie voor de Vrije keuzeruimte, en in principe bedoeld
voor het eerste semester van jaar 3.
De inhoud van de stage is afhankelijk van de stageopdracht. Deze
opdracht wordt geformuleerd door de instelling waar de stage wordt
gelopen en vastgesteld in het stagecontract na overleg met de
begeleider-docent van een van de afstudeerrichtingen Media, Kunst,
Design of Architectuur.

Er zijn praktijkstages en onderzoeksstages. Voor beide wordt een
academisch niveau geëist van de stagewerkzaamheden en opdrachten. Tevens
dienen de werkzaamheden zowel de stagiair als de instelling waar de
stage wordt gelopen ten goede te komen.

De dagelijkse begeleiding is voornamelijk in handen van iemand van de
stage- instelling (stage-mentor). De docent-begeleider van de VU ziet
erop toe dat de stage inhoudelijk het beoogde niveau en leereffect heeft
en kan door de student worden benaderd als de stage niet blijkt te
voldoen aan de verwachtingen.

Onderwijsvorm

N.v.t.

Toetsvorm

Stageproces en stageproduct worden beoordeeld door de instelling.
De begeleidende docent van MKDA beoordeelt het eindverslag, waarin de
student zowel de instelling evalueert waar stage is gelopen als de eigen
positie in deze beroepsomgeving. Dit verslag is 10 tot 15 pagina's
exclusief bijlagen en de eisen ervoor staan beschreven in een klein
document op de Canvas MKDA stage site. Het stageverslag wordt na
goedkeuring door de student ook digitaal in MKDA stagesite op Canvas
ingevoerd. De begeleidende docent kan hiernaast nog een papieren versie
vragen voor beoordeling.
De eindbeoordeling is geen cijfer, maar een Onvoldoende, Voldoende, Goed
of Excellent. De beoordeling wordt in overleg tussen de stagementor en
de begeleidende docent vastgesteld.

Vereiste voorkennis

Alle onderdelen van het eerste en tweede jaar MKDA moeten zijn gevolgd.

Doelgroep

3e jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur.

Overige informatie

Deze module is een keuzevak in het derde jaar, eerste semester.
De stage kan in de minorruimte gedaan worden voor maximaal 12 EC.
De resterende 18 EC van de minorruimte (van in totaal 30 EC) kan worden
ingevuld met andere keuzevakken of een individuele opdracht, zoals het
schrijven van een werkstuk naar aanleiding van onderzoek tijdens de
stage.
Aanmelden voor de stage gaat eerst na contact met de begeleidende docent
en daarna officieel via de MKDA stagesite op Canvas. Studenten melden
zich aan als de stage-instelling of organisatie akkoord is en het
stageplan is besproken met de begeleidende docent van MKDA, en ook de
examencommissie toestemming heeft gegeven. De benodigde stageformulieren
zijn te vinden op de stagewebsite van de faculteit (FGW) en staan ook op
de MKDA stagesite op Canvas.

Docenten van de afstudeerrichtingen Media, Kunst, Design en Architectuur
kunnen benaderd worden voor het vinden van een stageplaats; zij hebben
contacten met diensten, musea, instellingen en ontwerpbureaus waar
stages gelopen kunnen worden. Studenten kunnen ook zelf een stageplaats
zoeken.
Er worden ook stageplaatsen aangekondigd op de Bachelor MKDA Community
site van Canvas en op deze site staan ter orientatie testimonials van
stage-ervaringen van medestudenten.

Afwijkende intekenprocedure

Als je besluit de stage te gaan doen, schrijf je je in op de MKDA stagesite van Canvas.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAMKDSTA
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. K. Kwastek
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: