Latijn in de Europese cultuur

2019-2020

Doel vak

De leerdoelen van het vak zijn de volgende:
- Het vermogen te kunnen beargumenteren op welke manier het Latijn in de
periode 400-1650 als cultureel bindmiddel en als politiek instrument
functioneerde en de aard en samenhang van de traditie van het literaire
Latijn in die periode toe te lichten.
- Globale beheersing van periodisering, genrekenmerken,
taalontwikkeling. Globale kennis van de cultuurgeschiedenis 400-1650,
aan de hand van basisbegrippen en kernthema’s. Globaal inzicht in het
verband tussen literaire en visuele cultuur.
- Het vermogen een representatieve selectie fragmenten in vertaling te
identificeren en op elementair niveau te interpreteren.

Inhoud vak

Aan de hand van chronologisch geordende korte passages (ca. 1p. OCT) in
vertaling wordt de ontwikkeling van de Latijnse taal en literatuur in
Late Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance (tot ca. 1650) geschetst en in
(cultuur-) historische context geplaatst. De nadruk ligt daarbij op
literaire teksten, die in verband worden behandeld met politieke,
religieuze, (kunst-) historische en filosofische ontwikkelingen. De
colleges vormen telkens een eenheid maar sluiten inhoudelijk op elkaar
aan. De sequentie die zo ontstaat geeft inzicht in de intellectuele
geschiedenis van Europa, de functie van het Latijn als politiek,
religieus en cultureel bindmiddel, het ontstaan en functioneren van de
literaire canon, en de osmose tussen antieke en postklassieke literatuur
en cultuur. Auteurs die aan de orde komen zijn Ammianus Marcellinus,
Augustinus, Gregorius van Tours, Einhardt, Abelard, Petrarca, Bruni,
Valla, Pius II, Sannazaro, Vida, Erasmus, Janus Secundus, Fracostoro,
Descartes en Spinoza.

Onderwijsvorm

Responsiecollege; studenten nemen ter voorbereiding op elk college
teksten door en nemen deel aan discussie.

Toetsvorm

Schriftelijke eindtoets (2/3)
Presentatie of Essay (student mag kiezen) (1/3)

Literatuur

• Syllabus (op Blackboard; met aanvullingen in fotokopie)
• Jan Bloemendal. Latijn, cultuurgeschiedenis van een wereldtaal,
Amsterdam: Athenaeum, 2016
• E. Auerbach, Mimesis; The Representation of Reality in Western
Literature, transl. W. Trask, Princeton Univeristy Press 1953 (div.
herdrukken; zie ook de oorspronkelijke Duitse editie Mimesis; Die
Darstellung der Wirklichkeit im abendländischen Literatur, Bern 1948, en
diverse vertalingen)
• Voor consultatie en zelfstudie van de context:
The New Pauly (online, Brill);
A. Grafton (etc) ed. The Classical Tradition, Harvard University Press,
2010

Algemene informatie

Vakcode L_AABAOHW111
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator D. Rijser
Examinator
Docenten D. Rijser

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: