Multiculturalisme in het oude Rome

2019-2020

Doel vak

• Ervaring opdoen met de analyse van verschillende soorten antieke
bronnen
• Kennis verwerven met betrekking tot belangrijke discussies over
etniciteit en racisme in een Romeinse context, alsmede over romanisering
• Inzicht verwerven in het functioneren van het Romeinse rijk als
multiculturele samenleving
• Het verrichten van onderzoek op basis van oudheidkundige bronnen

Inhoud vak

Het Romeinse rijk strekte zich over drie continenten uit en omvatte vele
volkeren en culturen. In hedendaagse debatten over multiculturalisme
worden de Romeinen dan ook regelmatig aangehaald. Voorstanders
beschouwen het rijk vaak als een schoolvoorbeeld van een harmonische
multiculturele samenleving, tegenstanders wijzen juist op de vermeende
rol van de “barbaren” in de ondergang van Rome. Achter deze polarisatie
gaat een complexe historische werkelijkheid schuil.

In deze cursus nemen we het Romeinse rijk als multiculturele samenleving
nader onder de loep. We maken daarbij gebruik van een verscheidenheid
aan antieke bronnen, zoals literaire teksten, munten, mozaïeken en
reliëfs. Hoe dachten de Romeinen over etniciteit en ras? Welke
denkbeelden hielden ze er over Grieken, Germanen, Joden en andere
bevolkingsgroepen op na? In hoeverre probeerden de Romeinen de
verscheidene volkeren binnen hun rijksgrenzen te romaniseren en in
hoeverre werden ze zelf door andere culturen beïnvloed? Kunnen we
eigenlijk wel een zinnig onderscheid aanbrengen tussen Romeins en
niet-Romeins?

Onderwijsvorm

1 hoorcollege per week (2 uur), 1 werkcollege per week (2 uur) gedurende
7 weken

Toetsvorm

- Participatie in werkcolleges (AVV)
- Een essay van 2500 woorden (40 %)
- Een schriftelijk tentamen (60 %)

Vereiste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist om dit vak te volgen.

Literatuur

Een selectie van academische teksten (artikelen, hoofdstukken uit
boeken) en primair bronnenmateriaal over multiculturalisme in het oude
Rome.

Doelgroep

Vrij toegankelijk voor belangstellenden van alle studies.

Aanbevolen voorkennis

Enige basiskennis van Romeinse geschiedenis is nuttig. Aanbevolen: De
Blois & Van der Spek, Een kennismaking met de oude wereld (7e herz.
druk).

Algemene informatie

Vakcode L_AABAOHW206
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M. Icks
Examinator dr. M. Icks
Docenten dr. M. Icks

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: