Latijn 1B

2019-2020

Doel vak

- Studenten verbreden en verdiepen hun kennis van basisvocabulaire,
morfologie, en syntaxis en zetten deze actief in bij het ontsluiten van
teksten.
- Studenten kunnen een tekst van een hogere moeilijkheidsgraad dan in
Latijn 1A op zinsniveau analyseren en zelfstandig interpreteren met
inzet van hulpbronnen (morfologie-overzicht, syntaxisboek, woordenboek,
vertaling).
- Studenten zijn in toenemende mate in staat om te reflecteren op de
inhoud van de gelezen teksten.
- Studenten vergroten hun inzicht in de genreconventies van de gelezen
teksten en herkent zelfstandig stilistische kenmerken van de gelezen
teksten.

Inhoud vak

• Morfologie: pronomina, adverbia, trappen van vergelijking,
preposities, onregelmatige werkwoorden (KLG §§ 24-55; 89-91; 158-161) en
stamtijden;
• Syntaxis: infinitivus, participium en gerundi(v)um (Kroon, Inleiding
Syntaxis, hfdst. 3, 4, 5);
• Vocabulaire: Basiswoordenlijst pp. 36-70;
• Lectuur: Latijnse poëzie op college en een zelfstandig pensum
(begeleid door docent)
• Hanteren hulpbronnen: grammatica’s, woordenboek, vertalingen.

Onderwijsvorm

- 2 + 1 uur morfologie en syntaxis;
- 2 uur lectuur;
- 1 uur begeleiding bij zelfstandige lectuur extra pensum

Toetsvorm

• Vocabulaire: aan verplichting voldaan (telt niet mee in cijfer)
• Tussentijdse toetsing grammatica tijdens de onderwijsperiode (samen
10%)
• Tentamen grammatica en interpretatie gelezen teksten, plus een
proefvertaling over een ongelezen tekst (40%) (week 8)
• Individuele toetsing van de stof die in de 3 EC uitbreiding
zelfstandig is bestudeerd door middel van een werkstukje en/of
vertaling, en een mondeling afrondend tentamen (op individuele afspraak;
telt voor 50%)

Vereiste voorkennis

• Eindexamen Latijn óf Geslaagd voor Basiscursus Latijn 2
• Daarnaast moet de module Latijn 1A zijn gevolgd.

Literatuur

• Basiswoordenlijst Babeliowsky et al. (als syllabus)
• Inleiding Syntaxis (Kroon) en Oefenboek (Koenen)
• Woordenboek Latijn-Nederlands (Pinkster)
• morfologie oefenmateriaal (als syllabus en digitaal)
• Syllabus met tekst en commentaar Latijns poëzie

Doelgroep

• 2de jaars studenten Oudheidwetenschappen met eindexamen Latijn of
Basiscursus Latijn 2, die Latijn 1A hebben gevolgd
• Studenten Linguistics met eindexamen Latijn (of Basiscursus Latijn 2),
die Latijn 1A hebben gevolgd
• Keuzevakstudenten met eindexamen Latijn of Basiscursus Latijn 2, die
Latijn 1A hebben gevolgd

Overige informatie

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Algemene informatie

Vakcode L_AABAOHW210
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. R. Risselada
Examinator dr. R. Risselada
Docenten dr. R. Risselada

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: