Receptie en creatief schrijven

2019-2020

Doel vak

Na afronding van de module kunnen studenten
- op een zinvolle manier verbanden aanbrengen tussen gevallen van
creatieve receptie en antieke teksten;
- een gefundeerd waardeoordeel vormen over een voorbeeld van creatieve
receptie en dat in een cultuurhistorische context plaatsen;
- zelfstandig een creatief werkstuk schrijven dat betrekking heeft op
(de receptie van) de Oudheid, te kiezen uit: essay, gedicht (of reeks
gedichten), kort verhaal, literaire vertaling, monoloog/dialoog.

Inhoud vak

De module valt uiteen in hoorcolleges, schrijfpractica en intensief
begeleide schrijfopdrachten. Bij de hoorcolleges wordt, na een
theoretische introductie, aandacht besteed aan capita selecta uit de
receptiegeschiedenis van de klassieken, van de Oudheid tot heden. Bij de
schrijfpractica wordt geoefend met verschillende vormen van creatief
schrijven (essay, poëzie, vertaling), steeds in nauwe samenhang met de
receptie van de klassieken. De module wordt afgerond met een uitvoerige
schrijfopdracht, waarin de student laat zien zowel inzicht te hebben in
de receptie van de klassieken als creativiteit tentoon te spreiden bij
het schrijven daarover of naar aanleiding daarvan. Deze eindopdracht
wordt aan medestudenten gepresenteerd.

Onderwijsvorm

In de eerste drie weken vinden er steeds twee hoorcolleges van twee uur
en een schrijfpracticum van vier uur plaats. In de laatste week zijn er
twee bijeenkomsten van vier uur, waarin de studenten hun eindopdracht
presenteren en toelichten.

Toetsvorm

Tijdens de eerste drie weken maken de studenten drie korte
schrijfopdrachten, die AVV beoordeeld worden. Voor de schrijfopdracht
waarmee de module wordt afgesloten wordt een cijfer gegeven, dat voor
100% het eindcijfer bepaalt. Ook de presentatie wordt beoordeeld met
AVV.

Vereiste voorkennis

Propedeuse GLTC of Oudheidwetenschappen, of een vergelijkbaar
voortraject.

Literatuur

De literatuur wordt op Canvas gepubliceerd.

Doelgroep

* Studenten GLTC, tweedejaars BA
* Studenten Oudheidwetenschappen, tweedejaars BA

Algemene informatie

Vakcode L_AABAXGO201
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.S. Gerbrandy
Examinator dr. P.S. Gerbrandy
Docenten
dr. P.S. Gerbrandy

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: