Het literaire veld: theoretische perspectieven

2019-2020

Doel vak

Inzicht verkrijgen in hoe het literaire veld werkt, door middel van
literatuurstudie en door middel van voordrachten van actoren in dat
veld. Reflecteren over de positie van de literatuur en de
literatuurstudie in de maatschappij, het onderwijs en het persoonlijke
leven.

Inhoud vak

Onder 'het literaire veld' verstaan we het geheel aan instituties en
actoren die literatuur produceren, verspreiden, beoordelen, overdragen
en recipiëren, denk aan de literaire kritiek, het literatuuronderwijs,
bibliotheken, literaire manifestaties, maar ook de academische
bestudering van literatuur. Dit veld is constant aan veranderingen
onderhevig, in het verleden maar ook en juist nu, met de verschuivingen
naar het internet. In dit college bestuderen we het literaire veld
vanuit de door de Franse socioloog Bourdieu geïnspireerde
literatuursociologie oftewel de institutionele analyse. Aan de hand van
literatuurstudie én via gastcolleges door actoren uit het literaire veld
krijgen studenten inzicht in de werking van het literaire veld, met name
van de positie van de auteur, en leren ze reflecteren op de culturele
waarde van hun vak, de veranderende positie en waardering van de
letterkunde in de maatschappij en worden ze bewust van hun eigen positie
daarin. Theorie en praktijk worden aan elkaar gekoppeld, de studenten
bezoeken diverse activiteiten en evenementen, en er wordt zoveel
mogelijk aangehaakt bij actuele maatschappelijke discussies en
ontwikkelingen, zoals de canondiscussie en de invloed van de
mondialisering en commercialisering op de literatuur.

Onderwijsvorm

2 x 2 uur werkcollege per week.

Toetsvorm

Actieve deelname aan de colleges; werkstukken en essay- opdrachten,
verslagen van excursies (20%), slotpresentatie (10%) en eindwerkstuk
(70%). De colleges zijn verplicht; de student mag - met een geldige
reden - twee colleges missen. Bij drie gemiste colleges is er een extra
opdracht, bij vier of meer gemiste colleges is het vak niet gehaald.

Literatuur

De te bestuderen literatuur wordt bekend gemaakt via Canvas.

Doelgroep

Het vak is een verplicht onderdeel van de Master Letterkunde: Nederlands
letterkunde en het literaire veld; ook toegankelijk voor
belangstellenden van andere opleidingen (CIW, ACW, etc.).

Aanbevolen voorkennis

Bachelor Literatuur & Samenleving, Nederlandse Taal- en Letterkunde of
Literatuurwetenschap.

Algemene informatie

Vakcode L_AAMALTK007
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.H.C. Bel
Examinator prof. dr. J.H.C. Bel
Docenten prof. dr. J.H.C. Bel
prof. dr. J.M. Koppenol

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: