Leesvaardigheid, leesmotivatie en leesbevordering

2019-2020

Doel vak

Kennis en inzicht verwerven over het leesproces, ontwikkeling van
leesvaardigheid en factoren die deze ontwikkeling beïnvloeden.

Inhoud vak

Mensen lezen voor hun plezier, maar ook omdat ze moeten kunnen
functioneren in een samenleving waarin schriftelijke communicatie een
essentiële rol speelt. Op school lezen leerlingen zowel literaire
teksten als teksten waarmee ze vakkennis opdoen. Niet iedere leerling is
echter een competente, gemotiveerde lezer. In deze cursus gaan we in op
de vraag hoe leesvaardigheid zich in de loop van de levens van kinderen
en jongeren ontwikkelt, in hoeverre deze ontwikkeling wordt gestuurd
door persoonlijke kenmerken zoals motivatie, en welke rol gezin en
onderwijs hierbij (kunnen) spelen. Thema's die voorbij komen:
ontluikende geletterdheid, leesmotivatie, begrijpend lezen en ICT.

Onderwijsvorm

Elke bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen: een theoretisch deel (in
de vorm van interactieve hoorcolleges) en een hierbij aansluitend deel
'leesbevordering in de praktijk', waarin via presentaties en
werkbezoeken inzicht wordt gegeven in hoe verschillende organisaties in
het veld, via programma's en projecten, het lezen onder leerlingen in
basis- en voortgezet onderwijs bevorderen. Elke bijeenkomst duurt drie
uur à vier uur (afhankelijk van reistijd bij werkbezoeken), waarvan de
eerste twee worden besteed aan het theoretische deel en
het tweede aan het onderdeel 'leesbevordering in de praktijk'.

Toetsvorm

Voor deze cursus bestaat de toetsing uit individuele
verwerkingsopdrachten, waarin de relatie
wordt gelegd tussen de theorie over leesbevordering die in het eerste
deel van elke bijeenkomst is besproken en de programma’s zoals die in
het tweede deel van elke bijeenkomst (“Leesbevordering in de praktijk”)
voorbijkomen. Alle onderdelen moeten
met een voldoende zijn beoordeeld (ten minste 5.5).

Literatuur

Lijst wordt via Canvas gepubliceerd.

Doelgroep

Het vak is behalve voor masterstudenten Letterkunde ook interessant voor
een brede doelgroep geïnteresseerde masterstudenten.

Overige informatie

Dit is een (deels) gecombineerde cursus voor masterstudenten en
bachelorstudenten Communicatie- en Informatiewetenschappen
(specialisatie Language Learning and Language Teaching). Masterstudenten
volgen binnen de cursus een eigen programma. De cursus wordt in het
Engels gegeven, maar toetsing vindt in het Nederlands plaats.

Aanbevolen voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Algemene informatie

Vakcode L_AAMALTK008
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. R.C.M. van Steensel
Examinator dr. R.C.M. van Steensel
Docenten dr. R.C.M. van Steensel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: