Masterstage Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld

2019-2020

Doel vak

De student maakt kennis met de beroepspraktijk binnen het brede werkveld
van de letteren, leert tot dan toe opgedane kennis en vaardigheden in te
zetten en krijgt daarnaast inzicht in zijn/haar eigen positie in het
werkveld, waardoor de stage zeer van belang is als beroepsoriëntatie.
Afhankelijk van het soort stage en de instelling waar de stage wordt
verricht, komen vaardigheden aan de orde als het zelfstandig verrichten
van onderzoek, daarvan mondeling en schriftelijk verslag doen, het
schrijven en/of redigeren van teksten, het opstellen van een beleidsplan
of uitvoeren van beleid. Een belangrijke component van het eindverslag
is de zelfevaluatie.

Inhoud vak

De inhoud van de stage is afhankelijk van het soort stage en de
instelling waar de stage wordt verricht. Zowel een onderzoeksstage als
een meer praktisch gerichte stage behoren tot de mogelijkheden.
Organisaties waar stage gelopen kan worden, zijn onder meer:
uitgeverijen, ministerie van OCW, Nederlands Letterenfonds, Raad voor
Cultuur en het Letterkundig Museum. In elk geval dienen de werkzaamheden
zowel de stagiair als de instelling waar de stage gelopen wordt ten
goede te komen. De begeleiding is voornamelijk in handen van een
medewerker van de stage-instelling; de begeleider aan de VU ziet erop
toe dat de stage inhoudelijk voldoende leereffect heeft.

Onderwijsvorm

Begeleiding vanuit de stageverlenende instelling (stagementor) en vanuit
de opleiding (stagebegeleider).

Toetsvorm

Beoordeling stage en stageverslag (goed/voldoende/onvoldoende).

Vereiste voorkennis

Minimaal 24 EC uit de master behaald.

Literatuur

Afhankelijk van de aard en het onderwerp van de stage. Wordt in overleg
met stagebegeleider bepaald.

Doelgroep

Masterstudenten Nederlandse Letterkunde en het literaire veld.

Overige informatie

In het tweede semester lopen de studenten van de Master Nederlandse
Letterkunde en het literaire veld stage of ze kiezen voor het volgen van
twee tutorials. Informatie en aanmelding stage via dr. J.H.C. Bel.
Voor de tutorials, zie de betreffende vakbeschrijving bij "Werkcollege
oudere letterkunde" of "Werkcollege moderne letterkunde".

Algemene informatie

Vakcode L_AAMALTKSTA
Studiepunten 12 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.H.C. Bel
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: