Statistiek voor gevorderden

2019-2020

Doel vak

Kennis verwerven over een aantal geavanceerde statistische toetsen voor
kwantitatief (voornamelijk experimenteel) onderzoek. Vertrouwdheid
krijgen met statistische programmatuur (SPSS). Inzicht krijgen in de
mogelijkheden van statistiek in toegepast taalkundig onderzoek.

Inhoud vak

Kennis van verschillende statistische toetsen en hun toepassingen met
nadruk op keuze van de juiste toets in toegepast taalwetenschappelijk
onderzoek. Naast het verkrijgen van inzicht in statistische toetsen en
hun toepassingen doen studenten ervaring op in het gebruik van SPSS en
verslaglegging van resultaten door het maken van opdrachten. Naast reeds
behandelde technieken komen ook meer geavanceerde technieken aan bod.
Reeds behandelde technieken zijn o.a. t-toets, chi-kwadraat, correlatie,
een-weg variantieanalyse. Meer geavanceerde technieken zijn o.a. twee-en
meerweg variantie-analyse, multiple regressies en factoranalyse.

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcolleges (1 of 2 x 2 uur per week). In de
colleges worden geavanceerde statistische analyses inhoudelijk besproken
en voorbeelden doorgenomen. Het boek wordt deels zelfstandig
doorgewerkt. Voor het maken van opdrachten is de beschikking over SPSS
(vanaf versie 18) een vereiste. Dit programma is beschikbaar in een
aantal facultaire pc-zalen. Indien uitwerkingen van opdrachten er
aanleiding toe geven, worden delen van de opdrachten in college
besproken. In totaal zijn er 24 contacturen. De planning voorziet in
speciale vragenuren waarin onderwerpen herhaald kunnen worden.

Toetsvorm

Schriftelijke toetsing. Zowel de resultaten van de opdrachten (40%) als
het take-hometentamen (60%) maken deel uit van het eindcijfer. Voor elk
onderdeel (gemiddelde van de opdrachten en voor het tentamen) moet
minimaal een 5,0 zijn behaald. Het eindcijfer moet minimaal een 5,5
zijn.

Vereiste voorkennis

Het CIW-bachelorvak Toetsende Statistiek of een vergelijkbare cursus uit
een andere opleiding.

Literatuur

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM-SPSS Statistics (4e
editie). London: Sage.
Field, A. & Hole, G. (2003). How to design and report experiments.
Chapter 8 Choosing a Statistical Test. London: Sage.

Naast het bovengenoemde boek van Field en het hoofdstuk uit Field & Hole
kunnen onderstaande boeken verhelderend zijn:
Brysbaert, M. (2011). Basic statistics for psychologists. London:
Palgrave MacMillan. Ook verkrijgbaar als e-book.
Hout, R. van & T. Rietveld (2005). Statistics in Language Research:
Analysis of Variance. Berlijn: De Gruyter.

Doelgroep

Studenten in de master Taalwetenschappen, afstudeerrichting Toegepaste
Taalwetenschap

Overige informatie

Alle opdrachten moeten ingeleverd zijn om mee te mogen doen aan het
take-hometentamen. Opdrachten worden alleen beoordeeld indien zij
compleet en tijdig zijn ingeleverd. Opdrachten worden individueel
gemaakt en ingeleverd, tenzij anders aangegeven. Het tentamen wordt
individueel en zonder ondersteuning van anderen gemaakt. Het vak wordt
in het Nederlands gegeven. Dit vak moet zijn behaald voordat aan de
masterscriptie mag worden begonnen.

Algemene informatie

Vakcode L_AAMATWS001
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. M.M.R. Coene
Examinator prof. dr. M.M.R. Coene
Docenten prof. dr. M.M.R. Coene

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: