Literaire analyse (blended learning)

2019-2020

Doel vak

Inzicht verwerven in de grondslagen en methoden van een
structuralistische benadering van literaire teksten; een breed overzicht
krijgen van mogelijke leeswijzen en interpretatieve stromingen (kennis
en inzicht). Na afloop van de cursus kun je de structuur van verhalen,
gedichten en toneelstukken systematisch analyseren met behulp van het
aangereikte (structuralistische) instrumentarium (toepassen van kennis
en inzicht);
Je kunt op basis van deze analyse een eerste aanzet geven tot een eigen
interpretatie van de tekst; je kunt je positie als interpreet
verantwoorden (oordeelsvorming en communicatie);
Je kunt de interpretaties van anderen op waarde schatten
(oordeelsvorming);
Je kunt mondeling en schriftelijk verslag doen van je bevindingen
(communicatie).

Inhoud vak

Het vak kent een methodische, theoretische en een creatieve component.
Tijdens de cursus leert de student zelf Nederlandse teksten te
analyseren aan de hand van hoofdstukken uit het handboek Literair
mechaniek en een reeks digitale oefenopdrachten bij de daarin
gepresenteerde stof. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:
genre, grammatica, metrum, klankherhaling, strofische vormen,
stijlfiguren, beeldspraak, vertellen, gedachten en gesprekken, tijd,
ruimte, personages en motieven, drama en performance. Er is een online
module beschikbaar voor extra oefening in de analyse van poëzie. Aan de
hand van losse artikelen maakt de student zich de basisbeginselen van de
hermeneutiek en interpretatie eigen. Tot slot maakt elke student een
bewerking van een literaire tekst (een gedicht, een kort verhaal of een
korte dramatekst), door deze tekst te reciteren, op muziek te zetten, of
te verfilmen. Het resultaat wordt gepresenteerd aan het eind van de
periode. De cursus bereidt voor op een beroepspraktijk in het onderwijs
(hij is een noodzakelijk onderdeel om toegelaten te worden tot de
Master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen voor wie CIW
studeert).

Onderwijsvorm

Twee plenaire hoorcolleges (aan het begin en eind van de cursus) en een
aantal online modules voor zelfstudie. Gedurende de hele module bestaat
de mogelijkheid om de docent per e-mail of chat vragen te stellen over
de stof (op vooraf bepaalde tijdstippen).

Toetsvorm

Wekelijkse online toetsen na afronding van een deelmodule (samen 40%);
een werkstuk waarin de theorie en de analyse op elkaar worden betrokken
(50%); een creatieve bewerking van een literaire tekst incl. presentatie
(10%). Voor de wekelijkse toetsen en de reflectieopdracht moet een
voldoende worden behaald om de cursus succesvol af te sluiten.

Literatuur

Verplicht aanschaffen:
Erica van Boven en Gillis Dorleijn, Literair Mechaniek. Inleiding tot de
analyse van verhalen en gedichten. Bussum, Coutinho, 2013;
Hans van Stralen, Denken over duiden. Inleiding in de hermeneutiek.
Garant 2012.
Overige literatuur wordt via Canvas bekendgemaakt.

Doelgroep

Studenten CIW die de schoolvakminor Letterkunde volgen. Andere
belangstellenden zijn ook welkom.

Overige informatie

Deze module maakt deel uit van de schoolvakminor Letterkunde. Deze
cursus wordt in
zijn geheel aangeboden als ‘blended learning’ module. Dit houdt in dat
er een inleidend en een afsluitend college is, en desgewenst contact met
de docent per mail of chat. Daartussen bestaat de cursus uit zelfstudie
aan de hand van twee handboeken, een serie korte videoclips en
registraties van hoorcolleges, oefenopdrachten en quizzes.

Algemene informatie

Vakcode L_ALBAALG001
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H. Moser
Examinator dr. P.H. Moser
Docenten dr. P.H. Moser

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: