Language Awareness

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Je raakt bekend met het taalbewustzijns-'landschap' kunt verschillende
disciplines binnen de taalbewustzijnstraditie onderscheiden.
Je ontwikkelt je eigen visie op de rol van taal in de samenleving en
werkt aan je eigen professionele taaldocentidentiteit.
Je kunt de aanwezigheid van taalbewustzijn in het huidige curriculum op
waarde schatten en ontwikkelt, gebaseerd op taalbewustzijnsonderzoek,
een visie op de mogelijkheden van taalbewustzijn voor het onderwijs.
Je ontwikkelt inzicht in taalbewustzijn in je eigen omgeving (privé en
professioneel) aan de hand van exploratief onderzoek.

Inhoud vak

'Taalbewustzijn' is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke
tak binnen toegepaste taalwetenschap. Het richt zich op het onderzoeken
en toepassen van kennis over taal in alledaagse contexten
(werkcontexten, onderwijs, etc.). Hoe kunnen mensen profiteren van een
beter bewustzijn over talige onderwerpen? Wat zouden taalbewuste burgers
moeten weten over taal? En: waar zouden we onze leerlingen mee in
aanraking moeten brengen om deze taalbewuste burgers te worden? De
(vreemde)talenles en de school vormen de ideale context om hiermee te
beginnen.

Taalbewuste burgers zijn mensen die doorhebben wat het effect is van
taalgebruik op zichzelf en anderen en die in staat zijn kritisch om te
gaan met taal en zelf kritisch taal te gebruiken in onze huidige
(multiculturele) samenleving: op het werk, thuis, op school, binnen
eigen 'groepen'. Ze zijn zich bewust van opvattingen en aannames die
verborgen liggen in onze taal en ze begrijpen de waarde van de talige en
culturele diversiteit in onze maatschappij. Taalbewuste burgers zijn
zich bewust van de rol die taal in hun dagelijks leven speelt, zowel
privé als professioneel.

Momenteel wordt in Nederland hard gewerkt aan een nieuw curriculum voor
het primair en voortgezet onderwijs (curriculum.nu). Taalbewustzijn
speelt een belangrijke rol in de geformuleerde visies van zowel het
Nederlandse programma als dat van de Moderne vreemde talen. Deze cursus
richt zich op wat taalbewustzijn nu precies is en hoe docenten het
kunnen gebruiken in hun lessen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (2 x 2 uur per week).

Toetsvorm

Opdrachten gedurende de collegeweken (presentatie en korte
literatuuropdrachten) (30%).
Eindwerkstuk - werkstuk over een Taalbewustzijnsonderwerp + exploratief
onderzoek in de onderwijscontext (70%). Studenten schrijven het werkstuk
in de taal van het schoolvak dat ze onderwijzen, tenzij, in het belang
van de taalvaardigheid van de student anders wordt besloten.
Voor zowel de presentatie als het werkstuk mag niet lager dan een 5,5
worden behaald. De literatuuropdrachten moeten zijn voldaan.

Vereiste voorkennis

Derdejaars bachelorniveau taalkundevakken

Literatuur

Het Routledge Handbook of Language Awareness (Garrett & Cots, 2017)
wordt gebruikt als uitgangspunt (hoeft niet te worden aangeschaft door
studenten). Aanvullende algemene en taalspecifieke literatuur worden
tijdens de cursus beschikbaar gemaakt.

Doelgroep

Studenten Tweejarige Educatieve Master Taal en Cultuur (Engels,
Nederlands, Frans). Verplicht voor studenten Engels en Nederlands in het
eerste jaar van de educatieve master. Keuzevak voor studenten Engels,
Nederlands, Frans in het tweede jaar van de educatieve master.

Algemene informatie

Vakcode L_ETMAEDU002
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Vakcoördinator dr. A.A. Kaal
Examinator dr. A.A. Kaal
Docenten dr. A.A. Kaal

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: