Revoluties (1775-heden)

2019-2020

Doel vak

• De student heeft kennis van en inzicht in de geschiedenis en de
historiografie van revoluties en het concept ‘politieke cultuur’.
• De student kan dit inzicht toepassen op een zelfgekozen deelonderwerp.
• De student is in staat verschillende soorten historische bronnen
kritisch te onderzoeken.
• De student kan zelfstandig historische vakliteratuur zoeken en deze
met het opgedane inzicht en de bronnenkritiek verwerken in een
eindpaper.
• De student kan de resultaten van zijn/haar onderzoek aan medestudenten
overbrengen in de vorm van een presentatie.

Inhoud vak

Revoluties beïnvloeden koers van de geschiedenis en historici kijken er
dan ook graag naar om te begrijpen hoe de wereld vandaag de dag in
elkaar zit. Bij dit vak maken studenten (nader) kennis met
regimewisselingen en politieke transformatieprocessen, waarbij het
accent ligt op de laat achttiende eeuw. Vragen die aan de orde komen
zijn bijvoorbeeld: wat gebeurde met de oude machthebbers en wie namen de
macht over? Welke rol speelden bewegingen van onderop bij de uitbraak
van de revolutie en welke invloed hadden zij op de uitkomsten op korte
en middellange termijn? Wat was de rol van de media, hoe droegen deze
bij aan de beeldvorming over politieke figuren? Welke rol speelde
godsdienst, hoe werd er omgegaan met emoties en geweld? Hoe veranderden
de revoluties de sociale en culturele conventies, welke betekenis hadden
zij bijvoorbeeld voor de sekseverhoudingen en het denken over mannelijk-
en vrouwelijkheid? In deze module komen verschillende revoluties aan de
orde, in het bijzonder de Nederlandse, Amerikaanse en Franse revoluties
en de revolutie op Haïti. In enkele hoorcolleges zal ook ingegaan worden
op latere en niet-Europese revoluties, zoals de Chinese en de
Indonesische revoluties. Studenten maken in de werkcolleges kennis met
een breed scala aan bronnenmateriaal, zoals politieke weekbladen,
pamfletten, brieven en strijdliederen, maar ook niet-tekstuele bronnen
zoals spotprenten, schilderijen, portretten en kleding. Een bezoek aan
een lezing, congres of onderzoeksinstelling is ook onderdeel van de
module.

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcolleges. Hoorcolleges over de verschillende
revoluties, werkcolleges met nadruk op bronnen.

Toetsvorm

Tussentijds historiografisch essay (30%); eindpaper (40%); referaat
(15%); participatie in de colleges (15%).

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Doelgroep

Studenten BA2 Geschiedenis.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het tweede jaar.

Algemene informatie

Vakcode L_GABAGES213
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. E. Hagen
Examinator dr. E. Hagen
Docenten prof. dr. I.B. Leemans
prof. dr. P.D. Nyiri
dr. E. Hagen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: