Cultuurgeschiedenis voor MKDA

2019-2020

Doel vak

Het geven van een basiskennis van de Europese geschiedenis van de
Oudheid tot het heden.

Inhoud vak

De lange weg die de mensheid heeft afgelegd heeft onze wereld gemaakt
tot wat ze nu is. Door de hele geschiedenis heen hebben mensen,
stromingen, etc. de wereld een ander gezicht gegeven. Zonder een nadere
bestudering van die geschiedenis valt veel van de huidige wereld niet te
begrijpen. In deze cursus worden de belangrijkste episoden uit de
wereldgeschiedenis van de klassieke Oudheid, via de Middeleeuwen en de
vroegmoderne en contemporaine geschiedenis in kort bestek behandeld.
Daarbij wordt steeds expliciet de relatie gelegd met kunst en cultuur.
De cursus beoogt de studenten MKDA een handvat te geven van waaruit zij
ontwikkelingen in de cultuurgeschiedenis beter kunnen verstaan.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en responsiecolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Peter Rietbergen, Europe. A Cultural History (London 2015) en
aanvullende literatuur. Wordt op college bekend gemaakt.

Doelgroep

Eerstejaarsstudenten MKDA

Algemene informatie

Vakcode L_GABAMKD101
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.L. Tervoort
Examinator dr. D.G. Hondius
Docenten dr. A.L. Tervoort
dr. D.G. Hondius

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: