Holocaust en Genocide

2019-2020

Doel vak

1) De studenten verwerven kennis over het concept genocide aan de hand
van overeenkomsten en verschillen tussen de Joodse, Armeense,
Cambodjaanse en Rwandese genocide, waarbij de Holocaust centraal staat,
als degene die het meest breed en diepgaand onderzocht is. 2) De
studenten leren de belangrijkste benaderingen, theorieën en concepten
kennen die in de historiografie van de Holocaust gehanteerd worden. 3)
Zij krijgen inzicht in de wijze waarop de herinnering aan de Holocaust
en andere genocides wordt overgedragen en hoe de post-genocidale
samenleving met haar verleden omgaat. 4) De studenten leren geschreven
en mondelinge getuigenissen kritisch te analyseren en krijgen kennis
over de voortgaande discussie over de waarde van getuigenissen als
historische bron. 5) De studenten leren onderzoek te doen in
verschillende archieven en leren hoe ze verschillende bronnen kunnen
evalueren en combineren om tot een goed beeld van een gebeurtenis te
komen. 6) De studenten leren schriftelijk en mondeling verslag doen van
onderzoek dat individueel of in groepsverband is uitgevoerd.

Inhoud vak

In dit college in periode 4 staat de Holocaust en de doorwerking ervan
in de westerse cultuur, in o.a. literatuur, film en monumenten centraal.
Speciale aandacht gaat uit naar de rol van getuigenissen in de
herinnering en de geschiedschrijving. Daarbij komen ook de geschiedenis
en nasleep van andere genocides aan de orde, en de verschillen en
overeenkomsten daartussen.

Onderwijsvorm

Er worden verschillende werkvormen gehanteerd: inleidende hoorcolleges,
werkcolleges, excursies. Studenten maken kennis met verschillende
soorten archieven en oefenen hun vaardigheid in het doen van individueel
en groepsonderzoek, in mondeling presenteren en in het schrijven van een
paper. Er zijn zes contacturen per week. Aanwezigheid is verplicht (75
%).

Toetsvorm

Er is een schriftelijk tentamen na vijf weken dat voor 40 % van het
eindcijfer meetelt. Een responsepaper (10 %) en twee mondelinge
presentaties van ieder 10 % zijn gespreid over het de duur van het
college. Het eindpaper van 2000 woorden telt voor 30 %.

Literatuur

Als verplichte literatuur worden delen opgegeven uit Saul Friedländer,
Nazi Germany and the Jews 1933-1945.
(Abridged by Orna Kenan), New York etc.: Harper Perennial, 2009 (of de
Nederlandse vertaling: Nazi Duitsland en de Joden, 1933-1945 verkorte
editie. Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2009).
Delen van Doris Bergen, War and Genocide: a concise history of the
Holocaust (Lanham, etc., Rowman & Littlefield, 2016)
Elie Wiesel, Nacht (Amsterdam: Meulenhoff, 2006, of andere editie)
Hoofdstukken uit Primo Levi, Is dit een mens (Amsterdam: Meulenhoff,
2010, of andere editie)
Losse artikelen, t.z.t. nader aangegeven op Canvas.

Doelgroep

Tweedejaars Geschiedenisstudenten

Aanbevolen voorkennis

Beknopt overzicht van de Holocaust is te vinden bij Wichert ten Have en
Maria van Haperen,'De Holocaust, 1933-1941-1945' in Barbara Boender en
Wichert ten Have (red.), De Holocaust en andere genociden. Een inleiding
(Amsterdam University Press, 2012), 15-43. Zie
https://www.niod.nl/nl/de-holocaust-en-andere-genociden/de-holocaust-193

Algemene informatie

Vakcode L_GCBAGES219
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. G. Siertsema
Examinator dr. G. Siertsema
Docenten dr. D.G. Hondius
dr. G. Siertsema

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: