Handel en kapitalisme

2019-2020

Doel vak

Studenten krijgen kennis over en inzicht in de aanpak, concepten en
historiografie van Global History, in het bijzonder met betrekking tot
de relatie tussen de wereldwijde en Nederlandse ontwikkeling van handel
en kapitalisme.
Studenten leren historische thema's in diachronisch en geografisch
verband te plaatsen en te analyseren. Studenten leren dominante
historische verhalen kritisch te benaderen en mondiale met lokale
ontwikkelingen te verenigen.
Studenten leren vanuit Global History te reflecteren op hedendaagse
maatschappelijke problemen.
Kennis van en inzicht in kernproblemen uit de Nederlandse economische,
sociale en ecologische geschiedenis van ca. 1500 tot nu.

Inhoud vak

In dit college wordt het proces van economische groei en modernisering
in de wereld en in Nederland vanaf ca. 1000 tot heden besproken in
samenhang met hun ecologische, sociaal-politieke en sociaal-culturele
gevolgen. Centraal in dit college staan de basisproblemen van verwerving
en verdeling van inkomen, vorming en verdeling van macht en de risico’s
van het bestaan. In het college worden de belangrijkste debatten,
theorieën, begrippen en benaderingen in de globale economische,
ecologische en sociale geschiedenis in hun onderlinge samenhang
bediscussieerd, waarbij telkens de vraag wordt gesteld in welk opzicht
Nederland ''speelbal" of "spelbepaler" in economische ontwikkelingen in
de wereld is geweest.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit 14 bijeenkomsten van afwisselend 2 en 3uur.
Studenten zetten opdrachten van tevoren op de Canvassite van de cursus
(zie hierna). We zullen hierbij ook gebruik maken van de handleiding
Geschiedenis schrijven ! die op de Canvassite is te vinden onder Course
Documents.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (65 %), tussentijdse opdrachten (30 %) en actieve
deelname aan discussies tijdens college (5 %).

Vereiste voorkennis

Jaar 1 van de opleiding geschiedenis

Literatuur

Karel Davids en Marjolein ’t Hart (red.), De wereld en Nederland. Een
sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (Boom,
Amsterdam 2017²) ISBN 9789461052698, aangevuld met artikelen betreffende
de geschiedenis van economische groei, het (Nederlandse)
handelskapitalisme, industrialisatie, economische ongelijkheid en
milieuproblemen.

Doelgroep

2e jaars BA Geschiedenis; andere belangstellenden, zoals studenten die
meer aan Nederlandse geschiedenis in breder perspectief willen doen.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het tweede jaar. Er geldt een
verplichte aanwezigheid. Deze module geldt als voorkenniseis voor de 3e
jaars modules Global History
Van studenten wordt verwacht dat ze het handboek De Wereld en Nederland.
Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar
(Boom, Amsterdam 2017²) vóór het begin van de cursus in bezit hebben.

Toelichting Canvas

Het maken van opdrachten en de beoordeling daarvan geschiedt via Canvas.
Daar vind je ook de studiehandleiding en aanvullend lesmateriaal.

Algemene informatie

Vakcode L_GEBAGES213
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. S.W. Verstegen
Examinator dr. S.W. Verstegen
Docenten dr. S.W. Verstegen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: