Sociolinguistiek en syntaxis van het Spaans

2019-2020

Doel vak

De leerdoelen van deze cursus zijn:
1. basiskennis opdoen over regionale taalvariatie binnen Spanje en over
de verschillen tussen het Spaans van Spanje en de variëteiten van het
Spaans van Latijns Amerika;
2. basiskennis opdoen over de belangrijkste karakteristieken van
sociolinguïstische variatie binnen Spanje;
3. gevorderde kennis opdoen over woord- en zinsstructuren in het Spaans,
middels het uitvoeren van wekelijkse opdrachten.

Inhoud vak

In deze cursus houden we ons bezig met variatie en structuur binnen het
Spaans. In het eerste deel van de cursus bestuderen we de meest
voorkomende vormen van variatie en hun (mogelijke) interactie:
geografische en sociale variatie. In het tweede deel van de cursus
houden we ons bezig met de structuur van het Spaans, zowel op
woordniveau (samengestelde woorden) als op zinsniveau
(informatiestructuur en woordvolgorde).

Onderwijsvorm

2 x 3 uur per week hoor/werkcolleges. Na ieder college moeten de
studenten in zelfstudie opdrachten maken die op het volgende college
besproken worden.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Vereiste voorkennis

Deelnemers aan deze cursus moeten de tweedejaarsvakken van hun
specialisatie (BA CIW: Spaans en internationale communicatie) hebben
gevolgd.

Literatuur

Wordt voor aanvang van de cursus via Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

Derdejaars studenten BA CIW: Spaans en internationale communicatie.

Overige informatie

Aanwezigheid is verplicht. Wanneer meer dan één college is gemist, moet
de student een extra opdracht doen. Deze opdracht telt mee voor het
tentamencijfer. Wanneer een student meer dan twee maal afwezig is, kan
hij/zij niet deelnemen aan het tentamen. Van de studenten wordt
bovendien een actieve participatie bij de colleges verwacht.

Algemene informatie

Vakcode L_HABACIW301
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator B.A. van Osch MA
Examinator B.A. van Osch MA
Docenten dr. G.J. Mulder
B.A. van Osch MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: