Spaans en Nederlands in contrast

2019-2020

Doel vak

Leerdoelen:
1) De student leert strategieën die nodig zijn voor het uitoefenen van
het vertalersberoep.
2) De student leert (culturele) informatie op te zoeken die hij nodig
heeft om een Spaanse tekst te begrijpen en te vertalen.
3) De student leert Spaanse taalvaardigheid (structuren & betekenis) te
herkennen en interpreteren en deze voor een Nederlands publiek door te
geven.
4) De student leert kritisch naar een vertaling te kijken en zich ervoor
te verantwoorden.

Vaardigheidsdoelen:
1) Identificeren van grammaticale en lexicale kwesties die een
vertaalprobleem kunnen opleveren.
2) Het analyseren van deze vertaalproblemen en deze zo effectief
mogelijk oplossen.
3) Uit kunnen leggen waarom en hoe de student tot een besluit is gekomen
met behulp van taalkundige argumentatie/literatuur.
4) De opgebouwde Spaanse taalvaardigheid toepassen om een nieuwe
Nederlandse tekst zo waarheidsgetrouw mogelijk te produceren, rekening
houdend met andere aspecten zoals: teksttype, functie of publiek.
5) Vertalingen beoordelen.

Inhoud vak

Binnen het studieprogramma van de BA CIW spelen de beroepspraktijk en
internationalisering een belangrijke rol. In het vak Spaans en
Nederlands in contrast kunnen studenten zich voorbereiden op een
vervolgopleiding als vertaler; tegelijkertijd kan de student zich
internationaal oriënteren en voldoet aan de eindterm “heeft kennis van
en inzicht in de structuur en functie van geschreven en gesproken
teksten (in het Nederlands en een moderne vreemde taal) en enig inzicht
in hun historische/culturele achtergrond. De student is in staat de
structuur en functie van geschreven, gesproken en digitale teksten
systematisch te analyseren”. Tijdens de colleges wordt aandacht besteed
aan bovengenoemde aspecten: analyse van teksten, stijl en functie van
teksten en culturele verschillen zullen een prominente rol spelen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (2 uur per week), met verplichte aanwezigheid.

Toetsvorm

De colleges worden afgesloten met een schriftelijk tentamen dat voor 80%
van het eindcijfer telt en een eindopdracht die voor 20% telt. Het doel
van deze opdracht is het maken en leren beoordelen van een vertaling. Je
krijgt tijdens het eerste college een Spaanse tekst en de bijhorende
Nederlandse vertaling. In de loop van de periode leer je om een
vertaling kritisch te bekijken. In het werkstuk ga je de brontekst
analyseren, vertalen en de brontekst met de doeltekst contrasteren.
Uiteindelijk geef je een beoordeling van de vertaling. Beide onderdelen
moeten met een voldoende worden afgesloten.

Vereiste voorkennis

Je moet de tweedejaarsvakken van de BA CIW: Spaans en internationale
communicatie gevolgd hebben.

Literatuur

Linn, S. & Slager M. (2007). Vertalen uit het Spaans, Tekst en Uitleg.
Bussum, Uitgeverij Coutinho.

Doelgroep

Derdejaarsstudenten Bachelor CIW, afstudeerrichting Spaans en
Internationale Communicatie.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar van de
afstudeerrichting Spaans en Internationale Communicatie. Er geldt een
verplichte aanwezigheid. Studenten mogen max. 2 keer zonder kennisgeving
afwezig zijn. Als ze niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht dan mogen
zij niet deelnemen aan het tentamen.

Algemene informatie

Vakcode L_HABACIW302
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator B.A. van Osch MA
Examinator B.A. van Osch MA
Docenten B.A. van Osch MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: