Spaans in gebruik

2019-2020

Doel vak

- De student bereikt een niveau B2.1.
- De student past grammatica, woordenschat en sociolinguïstische
competenties toe om in het Spaans te communiceren.
- De student kan schriftelijke teksten begrijpen over actuele
vraagstukken met verschillende standpunten.
- De student kan vloeiend en spontaan spreken met native speakers. De
student kan zijn mening verdedigen.
- De student kan duidelijke en gedetailleerde schriftelijke teksten
produceren over verschillende thema´s die hem/haar interesseren.
- De student breidt zijn culturele kennis over Spaanstalige landen uit.

Inhoud vak

In dit vak werk je aan je gevorderde taalvaardigheid Spaans. Je bent op
weg van niveau B1 naar niveau B2. We besteden daarbij aandacht aan alle
vier de vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Dit doen
we door met elkaar te oefenen in taakgerichte, communicatieve opdrachten
en door individueel aan opdrachten te werken (schrijfopdrachten,
presentatie). Ook besteden we aandacht aan de cultuur in Spaanstalige
landen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (4 uur per week), met verplichte aanwezigheid.

Toetsvorm

De colleges worden afgesloten met een schriftelijk tentamen dat voor 70%
van het eindcijfer telt, mondelinge activiteiten die voor 20% tellen en
één schriftelijke activiteit die voor 10% telt. Als na de herkansing de
cursus niet behaald is, vervallen alle deelcijfers en moet het vak in
zijn geheel opnieuw worden gevolgd. De cursus is behaald als alle delen
behaald zijn en het eindcijfer hoger is dan 5,5.

Vereiste voorkennis

Je moet de tweedejaarsvakken van Spaans en Internationale Communicatie
gevolgd hebben.

Literatuur

- Martín Peris, E., Martínez Gila, P. en Sans Baulenas, N. (2013). Gente
hoy 2. Difusión (Intertaal): Barcelona.
- Alonso Raya, A., e.a. (2011). Gramática Básica del Estudiante de
Español, edición revisada. Difusión (Intertaal): Barcelona.

Doelgroep

Derdejaarsstudenten Bachelor CIW, afstudeerrichting Spaans en
Internationale Communicatie.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar van de
afstudeerrichting Spaans en Internationale Communicatie. Er geldt een
verplichte aanwezigheid. Studenten mogen max. 2 keer zonder kennisgeving
afwezig zijn. Als ze niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht dan mogen
zij niet deelnemen aan het tentamen.

Algemene informatie

Vakcode L_HABACIW303
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator C.G. Gajardo
Examinator C.G. Gajardo
Docenten C.G. Gajardo

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: