Spaanse teksten/ Spaanse cultuur

2019-2020

Doel vak

Een nieuwe taal leren betekent ook de cultuur van hun sprekers leren. In
dit vak gaat de student de Spaanstalige wereld ontdekken en de culturele
referenten kunnen plaatsen om op deze manier de communicatie te
bevorderen. Daarnaast verbetert de student zijn/haar Spaanse lees-,
luister-, spreek- en schrijfvaardigheid. Aan het eind van deze module:
- heeft de student meer culturele kennis van Spanje en Latijns-Amerika,
als eerste stap om sociolinguïstische competenties te ontwikkelen.
- kan de student de geleerde grammatica en woordenschat gebruiken om
teksten te begrijpen en te produceren en hierover te discussiëren.
- kan de student bepaalde culturele aspecten van zijn eigen cultuur
vergelijken met die van de Spaanstalige wereld waardoor de
interculturele competentie gestimuleerd wordt.

Inhoud vak

In dit vak pas je de inmiddels verworven kennis van de Spaanse en
Spaanstalige Latijns Amerikaanse taal en cultuur toe. Aan de hand van
verschillende Spaanse teksten over kunst, literatuur, muziek, tradities,
etcetera leer je meer over de Spaanse en Latijns Amerikaanse hedendaagse
cultuur. Tegelijkertijd bevorder je je spreek- en schrijfvaardigheid van
het Spaans door tijdens de colleges de verschillende thema´s te
bespreken in het Spaans en hierover korte tekstjes te schrijven.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (2 uur per week)

Toetsvorm

De colleges worden afgesloten met een schriftelijk tentamen dat voor 50%
van het eindcijfer telt en een presentatie die voor 50% telt. Als na de
herkansing de cursus niet behaald is, vervallen alle deelcijfers en moet
het vak in zijn geheel opnieuw worden gevolgd. De cursus is behaald als
alle delen behaald zijn en het eindcijfer hoger is dan 5,5.

Vereiste voorkennis

Je moet Taalvaardigheid Spaans 1 (Minor Spaans) gevolgd hebben.

Literatuur

Aguirre, C. (2017). El mundo en español. Lecturas de cultura y
civilización. Habla con Eñe. ISBN 9789462937529.

Doelgroep

Studenten die de Minor Spaans volgen.

Algemene informatie

Vakcode L_HABASPA111
Studiepunten 3 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator B.A. van Osch MA
Examinator B.A. van Osch MA
Docenten B.A. van Osch MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: