Werkcollege master beeldende kunst

2019-2020

Doel vak

1. Het verwerven van kennis en inzicht in een specifiek afgebakend
onderwerp en ervaring opdoen in het objectgericht onderzoek waarbij
visuele observaties worden omgezet tot grotere onderzoeksvragen;
2. Het verwerven van kennis en inzicht in het beheer, behoud,
registratie en restauratie van kunstwerken en bijdragen aan onderzoek
ten behoeve van objectgerichte wetenschappelijke kennis;
3. Het zelfstandig (onder begeleiding) uitvoeren van objectgericht
wetenschappelijk kunsthistorisch onderzoek;
4. Het ontwikkelen van een onderzoeksvraag over een specifiek object en
deze inbedden in een bredere kunsthistorische context;
5. Verslaglegging van de onderzoeksresultaten volgens wetenschappelijke
conventies in een mondelinge voordracht (referaat) en een schriftelijk
paper inclusief entry/entries (werkstuk).

Inhoud vak

In deze module maakt de student uitgebreid en verdiepend kennis met
objectgericht onderzoek en leert visuele observaties om te zetten tot,
of in dienst te zetten van, grotere onderzoeksvragen. Het werkcollege
heeft een jaarlijks wisselend onderwerp, afhankelijk van de expertise
van de begeleidend docent. In het studiejaar 2018-2019 wordt het
werkcollege gewijd aan 19e-eeuwse prentkunst van het echtpaar
Willet-Holthuysen in de collectie van het Amsterdam Museum.
Nadere informatie over de te bestuderen objecten en
praktische planning van het onderzoek op locatie volgt in de
studiehandleiding.
Het doel van dit vak is om masterstudenten individueel en in
groepsverband te trainen in het bepalen, formuleren, uitwerken en
presenteren (schriftelijk en mondeling) van onderzoeksvragen. Daarmee
bieden deze gerichte werkcolleges over een langere periode (september –
december) gelegenheid om zich - onder intensieve begeleiding van de
docent - methodisch en inhoudelijk voor te bereiden op de
masterscriptie.

Onderwijsvorm

De module bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges en referaten, aangevuld
met bezoeken aan het museum en andere kunstinstellingen.

Toetsvorm

Referaat, werkstuk met catalogusentries.

Vereiste voorkennis

Bachelor MKDA of bachelordiploma Kunstgeschiedenis, of equivalent.

Literatuur

Elke student verzamelt ter ondersteuning van zijn of haar onderzoek en
werkstuk relevante wetenschappelijke literatuur. De overige verplichte
literatuur wordt aan het begin van de cursus bekend gemaakt.

Doelgroep

Deze module is een verplicht onderdeel voor masterstudenten Kunst- en
Cultuurwetenschappen met Kunst, Markt en Connaisseurschap als
specialisatie. De module is tevens toegankelijk voor masterstudenten van
Curating Arts and Cultures, of andere relevante master-specialisaties,
ook van andere universiteiten (in overleg met coördinator).

Algemene informatie

Vakcode L_KAMAKGS014
Studiepunten 9 EC
Periode P1+2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. D. Meuwissen
Examinator dr. D. Meuwissen
Docenten dr. D. Meuwissen
dr. I.R. Vermeulen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: